رودکی فرزند چنین روزگاری است

رودخانه هیرمند با طول هزارو ٤٥٠ کیلومتر و مساحت ٣٥٠ هزار کیلومترمربع یکی از رودخانههای بزرگ کشور افغانستان و ایران به حساب میآید. خانههایی که وقت پرآبی هامون زندگی را به خود میدیدند. هامون پوزک افغانستان، هم از رودخانه شریان مشترک آبگیری میشد و هم از رودخانههای خود افغانستان مانندِ هری رود و خاش رود. کشاورزی نداریم. هامون که خشک شد، کشاورزی و دامداری هم مُرد. قطعاً با یک گل بهار نخواهد شد، تجربه طراحی و ساخت باید در قراردادهای انبوه سازی برود که این مسأله با حمایت دولت امیدواریم مورد تحقق قرار گیرد البته در اسفند سال پیش، قرارداد 105 دستگاه واگن را با شرکت واگن سازی تهران منعقد کردیم ولی به طور کلی تهران به 1500 دستگاه واگن نیاز دارد و تأمین این واگن ها مستلزم حمایت جدی دولت است.

این در شرایطی است که ایران به طور عمده از راه هیرمند به منابع آبی خارج از نفوذ خود و به افغانستان وابسته است و این موضوع به نوبه خود برای دولت ایران اهمیت ژئوپلیتیکی دارد، چراکه بیشتر جمعیت منطقه سیستان به طور مستقیم و غیرمستقیم به جریان ورودی آب از رودخانه هیرمند وابسته هستند. قابل ذکر است که بعد از ایجاد حکومت موقت و سقوط رژیم طالبان در کشور، جانب افغانستان اقداماتی را جهت مدیریت بهتر منابع آبی در حوزه آبریز هلمند روی دست گرفت تا از این آبهای سرگردان که سالهای سال است به طرف پاییندست جریان داشته و از آن به طور رایگان همسایه غربی ما استفاده میکند در توسعه اقتصادی و اجتماعی خویش که حق مشروع افغانستان میباشد، استفاده به عمل بیاورد.

روزنامه شرق نوشت: تهدید معاش بسیاری از جوامع در کشورهای مختلف بهویژه در مناطق خشک جهان و نیاز روزافزون به آب، سبب تغییر الگوهای مصرف، آلودگی، ازبینرفتن منابع طبیعی و توسعه بیابانها و در نهایت بحران آب شده است. درواقع به علت منطبقنبودن مرزهای سیاسی با مرزهای حوضههای طبیعی اختلافات زیادی در بسیاری از کشورهای دنیا بر سر تقسیم یا بهرهبرداری از منابع آب مشترک فرامرزی وجود دارد. از مهمترین منابع تأمین کننده آب آنها رودخانه های کر و سیوند و سه رشته زهکش در بخش غربی آن است. در ادامه جدول شماره (۲) حجم کل تخلیه رودخانههای اصلی غرب حوضه آبریز دریاچه ارومیه در طی سالهای ۷۸-۷۷لغایت ۸۷-۸۶ و میانگین درازمدت آنها آورده شده است بطوریکه ملاحظه میِگردد مجموع حجم کل تخلیه رودخانههای اصلی در طی سه سال آبی ۷۸-۷۷ و ۷۹-۷۸ و ۸۰-۷۹ (خشکسالی) به میزان ۱۱۴۶میلیونمترمکعب بوده که در حدود ۶۴ درصد نسبت به میانگین درازمدت کاهش نشان میدهد.

در این جاده با رسیدن به سه راهی میل نادر که یک پاسگاه نیروی انتظامی در کنار آن وجود دارد، باید به سمت چاه خرما تغییر مسیر دهید. برای رسیدن به این پارک باید بزرگراه شهید باکری را تا انتها رفت و به اتوبان تهران کرج رسید. لازم به توضیح است که لونای شماره 3 از دو لونای دیگر کوچکتر است و تابلو و علامتی هم مسیر رسیدن به آن را مشخص نمیکند. با توجه به اینکه مکماهن از منطقه بند انحرافی کمالخان حقابه بیشتری به افغانستان داد، حکمیت وی اعتراض ایران را به همراه داشت و سهم ایران عملا از ٦٢ درصد به ٥٠ درصد کاهش یافت.

توجه به آمارهای اعلامشده از سوی فرماندهی نیروی انتظامی سیستانوبلوچستان تا سال ١٣٨٩، نشان میدهد کشف مواد مخدر بیش از صددرصد نسبت به سال ماقبل آن (١٣٨٨) و در سال ١٣٩٠ نیز ٥٠ درصد نسبت به سال ١٣٨٩ رشد داشته است. پیدایش و مطرح کردن رباعی را به او نسبت می دهند. این دو چاله توسط آبراهی باریک به هم وصل می ­شوند. معرفی پارک ارم تهراندر پارک ارم چه می بینید؟ بازگردانی: ازعشق این آب و خاک و پاسداری از هر بخش این سرزمین خدا میداند که چه انسانهای بزرگی جنگیدند و جان دادند.

تانکری که بتواند روزی چهار گالن آب به هر خانه بدهد. برنامه احیای تالابهای فارس اردیبشهت ماه پارسال با برگزاری کارگاههای آموزشی و توجیهی پیگیری شد و متخصصان تاکید کردند: باید شرایطی برای احیای تالابهای استان مهیا شود که شوراهای اسلامی نقش میراب و کدخدا را پیاده و بهره برداران به حرف شوراها توجه کنند. در نتیجه با توجه به میزان کم بارندگی و حجم بالای تبخیر، تنها عامل اصلی ایجاد تمدن، شهرنشینی و ایجاد اقتصاد پویا در منطقه دشت سیستان، «وجود رودخانه هیرمند و دریاچه هامون با ارزشهای زیستبومی» آن است. مجلس ایران توافق را تصویب، اما مجلس افغانستان از تصویب آن خودداری کرد و در نتیجه همچنان این اختلاف باقی ماند.

نتیجه رأی این کمیسیون این بود که مصرف آب سیستان بر تمامی مصارفی که در آینده ایجاد میشود، مقدم است. با توجه به افزایش مصرف آب، این امر سبب بروز مشاجراتی بین کشورهای ساکن در بالادست و پاییندست منابع آب شده است و به همین علت برخی نظریهپردازان، قرن بیستویکم را «سده هیدروپلیتیک» نامیدهاند و براین باورند که بیشتر درگیریها و جنگهای محلی و منطقهای ناشی از کمبود آب خواهد بود که بخشی از این اختلافات مربوط به آبهای مشترک مرزی و فرامرزی است. با توجه به اینکه دریاچه هامون باید بهطور سالانه قریب به ٨٢٠ میلیون مترمکعب آب از رودخانه هیرمند دریافت کند و دریافتنکردن کامل، رهاسازی مقطعی و بدون برنامه و هماهنگ، پیگیرینکردن مقامات و مسئولان کشور بهویژه وزارت امور خارجه در این زمینه برای اجرای قرارداد ١٣٥١ در سالهای اخیر و همچنین وضعیت نابسامان حکومت مرکزی افغانستان و نیز افزایش زمینهای زیرکشت در بالادست رودخانه هیرمند در افغانستان جملگی عواقب نه چندان مثبتی را در آینده نوید میدهد.

این روش درمانی نیاز به یک رویکرد دو مرحله ای دارد یعنی هر روز صبح یک قاشق چای خوری روغن نارگیل خالص را قورت دهید و قبل از خواب مقدار کمی روغن نارگیل را روی ناحیه آسیب دیده بمالید. قرارداد ١٣٥١ شمسی: در این سال خشکسالی بزرگی در ایران و افغانستان به وجود آمد که خسارتهای فراوانی به هر دو کشور وارد کرد. «با ماشین میرویم شرکت آب وگرنه بیآب میمانیم.» هر گالن برای اهال خانه هزار تا دوهزار تومان آب میخورد. در بخش ایرانی دشت سیستان پایه اقتصادی زندگی روزانه مردم، کشاورزی است؛ از تأمین علوفه تا ماهیگیری و استفاده از آب هامون و هیرمند در آبیاری محصولات کشاورزی همگی نمونههای بارز عوامل مؤثر در اقتصاد کشاورزی در سیستان است.

متأسفانه برخی عوامل در کشور بر موج این سیلاب فضاسازی کرده و جاریشدن آب به هامون را دستمایه برخی جریانهای سیاسی کردهاند. سرانجام براساس این معاهده حقابه ایران از رودخانه هیرمند، ٢٦ مترمکعب بر ثانیه و حدود ٨٢٠ میلیونمترمکعب در سال تعیین شد. در زمان حکومت دولت موقت افغانستان و تعهد رئیسجمهور کرزی فقط به مدت چهار روز حقابه رهاسازی شد؛ اما مجددا این جریان اندک آب قطع شد و موجب نشد دریاچه هامون احیا شود. در زمان حکومت طالبان در افغانستان خشکسالیهای شدیدی در چهار سال بر منطقه حکمفرما بوده است؛ بهطوریکه در اواخر سال ١٣٧٨ موجب قطع کامل حقابه ایران شد و در سال ١٣٧٩ فقط ١٦٫٥ میلیون مترمکعب و در سال آبی ٨٠-١٣٧٩، حدود ٤٨ میلیون مترمکعب حقابه رها شد که در نهایت باعث خشکیدن کامل دریاچه هامون شد.

درعینحال برخلاف بحرانهای سیاسی که در کنفرانسها به راحتی حلوفصل میشوند، اختلافات هیدروپلیتیکی دیرپا هستند و به آسانی رفع نمیشوند، چراکه منازعه بر سر یک ارزش جغرافیایی، یک منبع حیاتی مثل آب، جزء منابع و منافع ملی کشورها تلقی میشود و دولتها به آسانی نمیتوانند دست به معامله بزنند. متاسفانه منابع آب شیرین در دسترس انسانها بسیار محدود است و اینجاست که اهمیت دریاچههای آب شیرین نظیر دریاچه پریشان مشخص میشود.

دیدگاهتان را بنویسید