رود ارس ، اهمیتی پنهان

و رودخانه ها را از دریا جدا می کنند. رودکی مسیحاوار در کالبد شعر فارسی نفس سرمدی دمید و قالب ها و محتوا و مضمون شعر فارسی را به نهایت کمال رساند. همکار فاضلم دکتر خطیبی نیز یک بیتی از رودکی را (که بسیار وصفالحال به نظر میرسد) در فرهنگنامة فارسی به فارسی ادات الفضلا که قاضی خان بَدر محمد دهلوی تألیف کرده، یافته و در وبلاگ خود نیز گذاشته است. در سال 1390 سه بیت تازه از رودکی را که آقای حسین انصاری در امالی ابوسعد سَمّان ـ متکلم معتزلی زیدی ری در نیمة اول قرن 5 هجری ـ یافته بود، در سایت کتابخانة مجلس شورای اسلامی گذاشت و جناب آقای دکتر صادقی به تصحیح و توضیح آنها را به چاپ رسانید.

اصطخری (چاپ دخویه، ص 130 به بعد) در قرن چهارم، مسافتها را دقیقتر ضبط کرده است.در دورة اسلامی (وشاید پیش از آن) قسمت شمالی دریاچة بختگان (دریاچة طشت امروزی) را باسفویه یا چوپانان میخواندند (لسترنج، ص 299). نخستینبار اصطخری از دریاچة باسفهویه یا جوبانان (چوپانان) نام میبرد. نامیده شده است (لسترنج، ص 433). دولتهایی که در کرانههای جیحون به وجود آمدند، در زمان قدیم به اکسس مشهور بودند ( بولشایا ، همانجا).در آثار جغرافیانویسانی مانند ابنخرداذبه، قرن سوم (ص 33)، ابنرسته (قرن سوم؛ ص 91)، ابنفقیه (قرن سوم؛ ص 324)، مقدسی (قرن چهارم؛ ص 22)، حدودالعالم (قرن چهارم، ص 40)، اصطخری (قرن چهارم؛ ص 287)، گردیزی (قرن پنجم؛ ص 154) و یاقوت حموی (متوفی 626؛ ذیل «اَرْثَخشْمِیثَنْ» و «جیحون») نام رود، جیحون ثبت شده، ولی محمدبن نجیب بکران (قرن هفتم؛ ص 48) نام آن را جیحونِ خوارزم ذکر کرده است و به نوشته حافظابرو (متوفی 833؛ ج 1، ص 169)، به آن در عربی جیحون و در خراسان آب آمویه گفتهاند و دلیل آن قرار گرفتن قریه آمویه بر سر راه خراسان ـ بخاراست.

زبان ببند مرا گفت و چشم دل بگشای/ که را زبان نه به بند است پای بر بند است. سد انحرافى ميل – مغان تأسيساتى بزرگ است که با همکارى شوروى سابق و ايران در ۳۵۰ کيلومترى غرب جلفا در نقطه مرزى رود ارس، به نام قزل قشلاق مقابل شهر نخجوان ساخته شده است. «اگر پوست روباه را در تیمچة پوستیندوزان ببینی، آگاه باش که گناه و تقصیر او داشتن دم فربه و بزرگ او است».

نیل سفید، از نزدیکی دریاچه ویکتوریا (بزرگترین دریاچهی ناحیه گرمسیری جهان و دومین دریاچهی بزرگ آب شیرین جهان) مسیر خود را آغاز کرده و به راه خود با گذر از میان درههای شیبدار و چشم اندازهای کوهستانی نواحی گرمسیری آفریقا ادامه میدهد (طول این رود حدود ۳٬۷۰۰ کیلومتر است). اما مسافرگیری این ایستگاه در مهر ۱۳۹۷ در مسیر راهآهن همدان-مشهد آغاز شد. نکتة دیگر، که میخواهیم بد آن اشاره نماییم، نقش ناستردنی استاد شاعران در تحکیم و پویای زبان فارسی بود و با همت و درایت او و سخنوران دودة سامان فارسی صاحب جایگاه بالای و والا شد و پدر شعر فارسی با نبوغ بینظیر بهترین و بیشترین چکامه و سروادههای سرمدی فارسی را سرود.

و همانطوری که میدانیم پوست روباه، بویژه دمش، باارزش است و استفادههای مختلفی از آن میشود. پادشاه توران ، افراسیاب (در اوستا فرنره سینه )، با پادشاهان پیشدادی و پس از آن با پادشاهان کیانی در زد وخورد بوده است . پس ایران مکلف به اجرا و رعایت معاهده رود هلمند است. 5- مراحل تشکیل رود را بنویسید؟ اگر اعضا مبالغ مربوطه را به موقع واریز کنند به عنوان عضو خوش حساب شناخته شده و بسته به خوش حسابی، امتیاز آنها رتبه بندی می شود. هرچند قبل از رودکی هم سخنوران خوش قریهه بودند، ولی رودکی به عنوان معمار شعر فارسی قد الم کرد و وزن و قالب شعر فارسی را محکم و استوار نمود و حتّی گفته میشود که وزن رباعی را رودکی آفریده است و حکایت کودک خوشحال که دنبال گردو از فرط شادی همیگفت: غلتان غلتان همیرود تا بن گو، به استاد شاعران الهام بخشید، تا وزن رباعی را خلق کند.

اکثر مؤلفان تذکرهها بر نبوغ بینظیر استاد رودکی اتّفاق نظر دارند، چنانچه محمّد عوفی در تذکرة معروف خویش “لباب الالباب” گوید: “چونان ذکی و تیزفهم بود، که در هشت سالگی قرآن تمامت حفظ کرد و قراعت بیاموخت و شعر گفتن گرفت و معانی دقیق میگفت چنان که خلق به وی اقبال نمودند و رغبت او زیادت شد و او را آفریدگار تعالی آوازی خوش و صوتی دلکش داده بود، به سبب آواز در مطربی افتاده بود و از ابولبعک بختیار، که در آن صنعت صاحب اخبار بود، بربط بیاموخت و در آن ماهر شد و امیر نصر بن سامانی او را به قربت حضرت خود مخصوص گردانید و کارش بالا گرفت”.

«آمدن موبَدْ موبَدان و نوروزی آوردن ـ آیین ملوک عجم از گاهِ کیخسرو تا به روزگار یزدجردِ شهریار که آخِرِ ملوک عجم بود چنان بوده است که روز نوروز نخست کس از مردمانِ بیگانه موبد موبدان پیش مَلِک آمدی با جامِ زرّینِ پُر می و انگشتری و درمی و دیناری خسروانی و یک دسته خویدِ سبز رُسته و شمشیری و تیر و کمان و دوات و قلم و اسپی و بازی و غلامی خوبروی، و ستایش نمودی و نیایش کردی او را به زبان پارسی به عبارات ایشان و چون موبد موبدان از آفرین بپرداختی پس بزرگان دولت درآمدندی و خدمتها پیش آوردندی.

رسم هدیه دادن به شاه در عید نوروز، به دوران پیش از اسلام بازمیگردد و همانگونه که رودکی در نوروز، شمشیر و قلم به شاه هدیه داده، پیش از اسلام نیز رسم بوده که در بین هدایایی که در نوروز به شاه میدادند، شمشیر و قلم و دوات نیز باشد. در آغاز یعنی حدود ۱۰۰ سال قبل سرحددار محلی بهمنظور حراست مرز و برقراری امنیت جمعی از مرویها را که در فنون رزم چیره دست بودند به اینجا خوانده است.

شهرت محله دریاچه چیتگر به دلیل همجواری با دریاچه مصنوعی تهران است و بسیاری از افراد به دلیل نزدیکی به بوستان جنگلی چیتگر این محله را به نام دریاچه چیتگر میشناسند اما به دلیل همجواری با دریاچه شهدای خلیجفارس این محله به نام دریاچه شهدای خلیج فارس نیز خوانده میشود. این دوبیتی و این رسم و ماجرا که رودکی در عید نوروز با سخن، یعنی با شعر، و قلم و شمشیر برای تبریک به نزد امیر خراسان رفته و این شعر را خوانده و شاه هزار دینار به او بخشیده، در جای دیگری گفته نشده، و آمدن آن در تفسیر مذکور درخور توجه است.

شانزده کریز خورد. و امیر ابوالعبّاس فیروزان بازی داشت که آن را بوالعبّاسی خواندندی، بیست و چهار کریز بخورد… یعنی: ای ترکی که قبای خود را با بند بستهای، از فرط دوری تو چنان لاغر شدهام که بند قبای تو در خور پیراهنی برای من است و میتوانم به سبب نحیفی و نزاری آن را بپوشم. درجنوب کشور ایران و جنوب شرقی استان فارس، دریاچه ایست که از فرونشست ناودیسی بوجود آمده با نام مهارلو.

این دریاچه هم که در مناطق سیبری روسیه واقع شده است، بدون شک دارای آب و هوای سرد و خشکی است. کُریز در لغتنامة دهخدا (با گونههای کریج، کریچ، کریزه) به دو معنی «پر ریختن پرندگان، عمل پر ریختن مرغان شکاری و جز آن در فصلی از سال، تولک کردن» و «فریسه، چشته، مسته، چاشنی»، و کریزخانه، کریزگاه، کریزگه به معنی «خانهای که باز و دیگر مرغان شکاری در آنجا تولک کنند، آنجا که مرغ کریزی را دارند تا دورة پر ریختن او سپری شود»، و کریزی به معنی «کریز کرده، تولک کرده، پر ریخته، در حال تولک» آمده است.

یکی از بهترین باشگاه های پینت بال در تهران ، در برج میلاد است، با این حال تعداد زیادی باشگاه در سرتاسر شهر است که میتوانید با رزرو قبلی، از آنها استفاده کنید. که بند) است و صورت صحیح مصراع نیز چنین میشود. دانه چیا نیز مانند تخم کتان سرشار از فیبر محلول است که به فرآیند هضم کمک میکند. و من داشتم که سیزده کریز بخورد»؛ «و سلطان طغرل را چرغی بود که به دشت خوارزم تذرو بسیار گرفته بود و چرز و خرگوش گرفتی و سیزده کریز بخورد».

در هنگام بالا آمدن آب رودخانه نيل ، چون كار كردن در دره نيل غيرممكن بود ، كشاورزان به خدمت تشكيلات سلطنتي درمي آمدند و به احداث كانال هاي آبياري ، آب بندهاي خاكي و نيز معابد ، كاخ ها و مقبره ها مي پرداختند. درجه دگرگونی این سنگ ها تا رخساره زئولیت می باشد به همراه سنگ های پرمین زیرین لایه های کنگلومرایی با قطعاتی از کوارتزیت ، آهک ، دیاباز دیده می شود که ضخامت آن تا نیم متر می رسد دیابازهای موجود در رسوبات پرمین زیرین به صورت عدسی های کشیده و سیل می باشد که تغییر شکل تکتونیکی را به همراه آلبیتی شدن پلاژیوکلازها و کلریتی شدن دکه نباتی شدن کانیهای تیره تحمل کرده است از لحاظ ساختمانی : از مهمترین ساختمانهای موجود در منطقه می توان لایه بندی اولیه : چین ، گسل ، فولیاسیون ، لینه آسیون ، درزه ها و بودنیاژ را نام برد .

رژیم غذایی پیشرفته موجود، در بازار و سوپر مارکت ها، باعث انسداد مواد غذایی در معده و روده ها می شوند. نکته : دسترسی به آبهای آزاد برای هر کشوری، علاوه بر امکان ارتباط با سایر نقاط جهان، دستیابی به منابع غذایی و منابع معدنی و سوختهای فسیلی را نیز فراهم می کند. بسرکار، در ترکیب دنبة بسرکار، در منابع مختلف به هفت صورت دیگر یعنی بشدیار، درکار، پسندکار، بصدکار، تبهکار، بزهکار، و بهپرگار نیز حدس زده شده که بعضی از این حدسها از مرحوم دهخدا، نفیسی و دیگران است.

دیدگاهتان را بنویسید