روشن شدن پوست جنین و نوزاد با راهکارهای ساده و خانگی – مجله اکالا

اما گوشت گونه ارغوانی دارای اسید کم، مزه و عطر بهتر میباشد و بخش عمده میوه را عصاره تشکیل میدهد. بهتر است حداقل ۳ تا ۴ ساعت بعد از مصرف ماهی و گوشت پرتقال مصرف کنید. در موقعیت چهارم (آیة 93): یوسف پیامبر بهعنوان عزیز مصر و دارای مقام عالی از برادرانش درخواست میکند تا برای اینکه خانوادهاش از قحطی نجات پیدا کنند آنها را به مصر بیاورند و خودش آنها را برای آمدن به دربار مشایعت میکند: «تمامی خانوادهتان را به سمت دربار من راهنمایی کنید». محذوفات به این مفهوماند: «تا مردم از علم و حکمت تو مطلع شوند و من بتوانم برای نجات تو از زندان از آن بهره ببرم و مردم نیز با استفاده از دانشات از تعبیر این رویا آگاه شوند»؛ ولی هیچیک از دو ترجمة مطالعهشده، به ارتباط این عبارت با عبارات قبل توجه نکردهاند و با آوردن محذوفات میان عبارات، چنین پیوندی را که مایة انسجام متن میشود، برقرار نکردهاند؛ این نکتهها ازنظر معنای متنی دارای اهمیتاند.

در آیة 44 «قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِیلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِینَ»، «واژة أضغاث جمع ضِغث است به معنای خس و خاشاک باقیماندة گیاهان که بهعنوان هیزم روی هم جمع میکنند. در آیة 46 واژة صِدِّیق در «أیها الصدیق» در قالب اسم مبالغه و به معنای «بسیار راستگو» است؛ در این صورت، جنبة تعریف و مدح آن بسیار نمایان است؛ ضمن اینکه بر روابط نزدیک، گرم و دوستانة یوسف و همزندانیهای خود در زندان نیز اشاره دارد. ماده ای مفید به اسم فلاوونوئید در انگور موجود است که کلسترول خوب خون را افزایش میدهد و به همین ترتیب از ایجاد انسداد در شریانها جلوگیری کرده و قلب، سالم میماند.

این نشان میدهد که هرگونه تغییر در توانایی قدرتشناختی ما، ناشی از جهش ژنتیکی باشد یا پیشرفت تکنولوژیک یا هر دلیل دیگر، اهمیت چنین مرزی را مخدوش نخواهد کرد. ترجمة پیشنهادی چنین است: نان حاصل از آن گندم را خواهند خورد. معلوم باشد که به معنای «یَنجُون» (نجات مییابند) است؛ گویی گفته شده است: در آن هنگام به فریاد مردم رسیده میشود و آنها نیز به فریاد همدیگر میرسند؛ یعنی: خدا به فریاد آنان میرسد و مردم نیز خود به فریاد یکدیگر میرسند …

ترجمة غراب نیز چنین است: «آنگاه آن یک از آن دو بندهای که رهایی یافته بود و پس از گذشت روزگاری، یوسف را به یاد آورده بود، گفت: من شما را به تعبیر این خواب آگاه خواهم کرد. برخورداری از یک رژیم متنوع و مغذی مانند لبنیات، گوشت، غلات، حبوبات و سبزی و میوه می تواند نیازهای شما و فرزندتان را در دوران بارداری تامین کند. ؛ اینها در عبارتهای زیادی از سوره بازتاب داده شده است و نیازی به آوردن نمونه نیست. در این دو ترجمه، «مرد راستگو» به کار رفته که معادل «الصادق» است و هیچیک از معانی متنی و اندیشگانی و ضمنی گفتهشده را بازتاب نمیدهد.

میتوان هم از میوه تازه پرتقال استفاده کرد یا آب آن را گرفت و نوشید. برای تقویت و حفظ طراوت و شادابی و همچنین روشن کردن رنگ پوست، آب انگور تازه را بصورت بمالید. پرتقال همچنین می تواند مقاومت به انسولین که تصور می شود منشا PCOS باشد، را افزایش دهد. سیاست انحصار تجارت ابریشم که با اهداف اقتصادی ـ سیاسی اتخاذ شده بود، بر افزایش صادرات و گسترش تجارت خارجی تأثیر داشته است.

این مجتمع علاوه بر فروشگاه های لوکس برند ترک، هایپرمارکت، شهربازی، پارکینگ طبقاتی، فود کورت و کافه هم دارد. این ترکیب از مواد غذایی ویتامین ب9 بدن را افزایش می دهد. در آیههای 43 تا 54 سورة یوسف از چگونگی آزادی یوسف از زندان سخن گفته میشود؛ این بخش شامل گفتگوهایی میان عاملان و طرفهای گفتگو است و براساس تفاوت موجود در عاملان، بافت موقعیتی این آیات به شش مقطع، بخشبندی شده است. یوسف در این سوره الگویی برای پندپذیری و شخصیتی معرفی میشود که فراز و فرودهای زندگی، آرامش و تعادل او را به هم نمیزند و همواره به عامل برتر گفتگو (از دیدگاه دینی) یعنی خداوند امید دارد؛ همچنان که یک شخصیت مؤثر در جامعة مصر و دربار آنجا معرفی میشود؛ کسی که با شکیبایی، دانش و توکّل به آنچه میخواهد میرسد.

بنا بر الگوی او، نقش زبان در جامعه ازطریق بافت موقعیتی و نقش آن در متن ازطریق لایههای معنایی و ساختارهای متناظر با آن بررسی میشود؛ در جستار پیشِ رو این الگو بهمنزلۀ چارچوب نظری نقد و تحلیل زبانی متن ادبی مدنظر یعنی سورة یوسف به کار گرفته شده است. با نگاه به معنای بینافردی سوره، روشن میشود در این سوره، بیش از هر چیز، بر القای ایدئولوژی و مراد خداوند از مفهوم انسان کامل با تأکید بر الگوی یوسف پیامبر به مخاطب تأکید میشود؛ درنتیجه، با هدف تقویت باورپذیری، کوشیده میشود از واژهها و جملههای بازتابدهندۀ این ایدئولوژی بهره گرفته شود؛ بنابراین، تأکید بر مفاهیم ایدئولوژیک، برجستهترین سازوکارهای بیانی آیات سوره در سطح شیوة گفتمان و در ارتباط با فرانقش متنی است و این همان مفهوم غالبی است که باید به خوانندة متن در زبان مقصد نیز انتقال داده شود.

آنگاه پس از این سالها هفت سال سخت برآید که آنچه پیشتر برای آن سالها نهادهاید، جز اندکی را که نگاه میدارید، خواهند خورد. این سوره از دید بیشتر مفسّران قرآن، مکّی است و در فاصلة زمانی میان عامالحزن سال فوت ابوطالب و خدیجه، دو پشتیبان پیامبر اسلام(ص) و میان بیعت عقبة اول و دوم نازل شد که خداوند برای پیامبر و گروه مسلمان در خدمت او گشایشی رساند و با هجرت آنها به مدینه راه فرح و فرجی برایشان حاصل شد؛ بنابراین، سورة یوسف در دوران سخت و دشوارِ تاریخ دعوت و زندگی پیامبر و گروه مسلمان همراه او فرود آمده است (سید قطب، 1387، ص 1002). همچنین، این سوره یکی از سورههای قرآنی است که بهصورت کامل به شیوة داستانی بیان شده است.

نگاهی دقیق به حجم عمدﮤ صادرات کشور در این دوره نشان میدهد که بیشتر این کالاها محصولات کشاورزی بودند و این از توسعه کشاورزی در این مدت نشان دارد. تفسیرهای لغوی عربی، معانی گوناگونی را برای فعل «یعصرون» (آیة 49) آوردهاند و بدونشک، مترجم با توجه به بافت عبارت یا تفسیرهای گوناگون دراینباره، یکی را ترجیح میدهد. در موقعیت اول (آیة 50): پادشاه در جایگاهی والا و یوسف (بردة مهاجری که سالها زندانیشده است) در پایینترین سطح قرار دارد و پادشاه قصد دارد با مهربانی و گذشت، او را از زندان آزاد کند؛ بنابراین، معادلی چون «او را نزد من احضار کنید» یا مانند اینکه نگاه آمرانة از بالا به پایین را بازتاب دهد، بهتر میتواند این بافت موقعیتی را انتقال دهد.

در موقعیت دوم (آیة 54): پادشاه با ثابتشدن بیگناهی یوسف و آشکارشدن ارزش والای او توسط زلیخا و سایر زنان، قصد دارد او را از نزدیکان دربار قرار دهد. » آمده است. باید دقت کرد وجه استفهامیِ عبارت، نه به هدف آگاهییافتن یوسف از حادثه – زیرا او کاملاً از آن آگاهی دارد – بلکه به هدف تشویق در تحقیق و بررسی دربارۀ موضوع و اثبات بیگناهی خود است؛ ازاینرو، ترجمة صفارزاده به دلیل اینکه پرسش از چیستی ماجرا را مطرح میکند، درست نیست. پس از باز کردن یا خارج کردن درخت از ظرف آن، ابتدا ریشه را بررسی کنید.

از دیدگاه هالیدی، زمینة گفتمان در ارتباط با معنای اندیشگانی متن، بررسی و هر بند براساس فرانقش اندیشگانی به سه بخش تقسیم میشود: 1. فرایند؛ 2. مشارک؛ 3. عنصر حاشیه (هالیدی، 1393، مقدمة مترجم). او الگوی ارتباطی خود را بهعنوان کاربرد نقشی زبان براساس سه نقش اجتماعی عمده، بهعنوان فرانقشها2 طرحریزی میکند و اینها اساس نظام دستوری زبان را تشکیل میدهند؛ «1. در این ترجمهها تنها به معنای عبارت بدون نگاه به بافت موقعیتی، توجه شده و از معنای بینافردی – با توجه به جایگاه اجتماعی و سیاسی متفاوت عاملان گفتمان – چشمپوشی شده است. نگاه دقیق مترجم به این نکتهها به خواننده کمک میکند، بهتر، دقیقتر و سریعتر به جایگاه هر شخص در داستان و نقش اصلی یا فرعی یا حاشیهای وی پی ببرد و ازاینرو، بهتر با متن ترجمه ارتباط برقرار کند.

سورة یوسف به دلیل ساختار داستانیبودن و دربرداشتن گفتگوها و شخصیتهای زیاد، بهخوبی میتواند از دیدگاه هالیدی بررسی شود؛ سپس نوع نگاه مترجمان به متن اصلی از این دیدگاه، بررسی و ریزشهای احتمالی معنی در ترجمههای آنها نقد میشود. سپس اسفناج، مارچوبه، چند تکه کلم بروکلی (بخارپز شده) را به تخم مرغ ها اضافه کنید. همه میوه ها برای نوزاد خوب نیستند. حتی اگر یک زن قبلا هیچ تمایل به آلرژی حال، در این دوره دشوار است، همه چیز را می تواند متفاوت باشد. در ادامه، تفسیر زمخشری دربارة این آیهها خواهد آمد.

ای مرد راستگو (که تعبیر خوابت دربارة ما دو نفر زندانی درست از آب درآمد) برای ما بگو تعبیر این خواب که هفت گاو لاغر هفت گاو فربه را میخورند و نیز موضوع هفت خوشة سبز و هفت خوشة خشک چیست؟ رأی خویش را دربارة هفت گاو فربه که هفت گاو نزار آنها را میخورند و هفت خوشة سبز و هفت خوشة دیگر خشک، به ما بازگو؛ باشد که به نزد مردم بازگردم و آنان نیز بدانند. بازرگانان ارمنی در «ازمیر» که از مراکز مهم بازرگانی عثمانی محسوب میشد، ابریشم ایران را به اروپائیان، ترجیحاً به فرانسویان، میفروختند.

صفارزاده به: «در آن سال مردم از انگور و دیگر میوههای افشردنی، آب میگیرند» و غراب به: «در آن از میوهها افشره گیرند» ترجمه کردهاند؛ بنابراین، مترجمان بیشتر به معنای «فراوانی میوهها برای آبگیری» اشاره کردهاند. تیمار اسید سالیسیلیک همچنین میزان فعالیت پاداکسندگی بیشتر قسمت­های هر دو رقم را در مرحلۀ غورگی با غلظت 1/0 میلی­مولار و در مرحلۀ رسیدگی با غلظت 1 میلیمولار بهطور مؤثری افزایش داد.این نتایج نشان داد، استفاده از مواد رایجی مانند اسید سالیسیلیک می­تواند ویژگی پاداکسندگی انگور را به هنگام رسیدگی بهشدت افزایش دهد.

در اینجا به اقتضای تنگنای جستار، تنها بافت موقعیتی آیههای 43 تا 54 سورة یوسف و نقد ترجمة صفارزاده و غراب از این بخش بررسی و تأکید میشود که مترجمان چگونه میباید مفهوم غالب متن را در زبان مبدأ با ابزار موجود در زبان فارسی بازتاب میدادند؛ ضمن اینکه آیههای منتخب این جستار (43 تا 54)، کمابیش مهمترین بخش زندگی یوسف را در مصر بازتاب میدهند، اختلافهای تفسیری زیادی در میان مفسّران قرآن داشته است و به دلیل حضور بیشتر عاملان گفتگو، بررسی بافت موقعیتی آن پراهمیتتر بهشمار میآید. مشخص شد که توجه به قطعیتداشتن یا نداشتن رؤیا در آیههای بالا در سطح بینافردی تا چه اندازه ارزشمند است؛ زیرا این فرانقش به ارتباط میان عاملان گفتمان داستان میپردازد؛ ازاینرو ساختار وجهی متن، تجلّی فرانقش بینافردی است.

دیدگاهتان را بنویسید