سنگی بر گوری/فصل ۶ – ویکینبشته

نقشه ماهواره ای کرج و حومه به نمایش تصویر کاملی از شهر و حومه آن ازنمای ماهواره و بابزرگنماییهای متنوع اختصاص دارد. سوغاتی های مختلفی و در طبقه بندی های متفاوتی در شهر کرج وجود دارد که افراد در سفر به آن می توانند آنها را خریداری نمایند. در این مورد می توان گفت که در شهر کرج به عنوان یکی از شهرهای گردشگری هتل ها و محل های اقامتی مختلفی موجود می باشد که افراد می توانند با توجه به نیاز خود در این اقامتگاهها اقامت خود را انجام دهند. افرادی که قصد سفر به شهر کرج را دارند، دوست دارند تا با سوغاتی های معروف این شهر آشنایی پیدا کنند و با توجه به نیاز خود آنها را خریداری نمایند.

در زمان صفویان شهر تبریز برای مدت کوتاهی از پایتخت منطقه ای به پایتخت ملی تغییر هویت داد ، اما شاهان صفوی ، شاه طهماسب ، به دلیل آسیب پذیری تبریز در برابر حملات عثمانی ، پایتخت را به قزوین منتقل کرد. در انجام اینبرنامه به قطبهای صنعتی و شهرهایی که به علت بالا بودن سطح آب زیرزمینی با مشکلات متعددی مواجه هستند تقدم داده خواهد شد به نحوی کهدر این قبیل شهرها طی مدت ده سال و در مجموع طی مدت سی سال برنامه فوق تکوین گردد. اما تو همین مدت میبینم که دارم خورد میشم.

براتون میگم که حالا چیکار دارم. خیال میکنید تا حالا چند نفر اینطور خواستهاند از حال من خبری بگیرند؟ اگر در مکانی هستید که به تاکسیهای زرد دسترسی ندارید، تنها با نصب اپلیکیشن مخصوص تاکسیهای اینترنتی با خیال آسوده میتوانید به مقصدتان بروید. وقتی هم که دونستم فقط بخاطر همسفری با شما بود که بلیطمو پس ندادم. از من فقط همین کارهام برمیاد. و گاهگاهی که من سرم را رو به جلو میگرداندم، در آینهٔ جلوی او میدیدم که متوجه ما است. سنتی هم به کسی ندارم. دراین ماده هم معتقدم قانون همیشه روی حسن نیت نوشته شود وشاید دولت هم دراجرای آن حسن نیت داشته ولی مع التأسف وقتی که بعمل رسیدیم نتیجه برعکس است اصولاً بایددید که بانک کشاورزی چه عمل مهمی تابحال برای این مملکت کردهاست ومی خواهم بگویم از تأسیس بانک کشاورزی از اول تابحال عمل مهمی برای این مملکت نکردهاست رعیتی که باید انتفاع ببرد آیا به اوکمک کرده ابداً هیچ (شوشتری – خاصه وخرجی) خاصه وخرجیبه یک عده پول دادهاند یارفتهاند بناساختهاند ویاملک خریدند ولی یک شاهی برعیت وخرده مالک نداده انده پیشنهادی کردهام و به مقام ریاست تقدیم کردهام و حالا به جناب آقای وزیر دارایی عرض میکنم و به دولت عرض میکنم بجای اینکه بسرمایه بانک کشاورزی اضافه بکنید بیاییدوجوه حاصله از فروش این ممالک را صرف خودرعایابکنید وجانشان راحفظ بکیند تمام کارها را اختصاص دادهاید به تهران وبمستخدمین دولت ولی یک قدم تاکنون برای رعایای این دهات وقراء وقصبات وبخشها برداشته نشده (صحیح است) بیایید پول این املاک رابیاورید اول جان این افراد را ازامراض حفظ کنید، الان در بخشهای این مملکت مریضخانه نیست، طبیب نیست، دوا نیست، غذا نیست، هچ چیز نیست بفرماییید اول روح اینها رادرست کنید، بدنشان رادرست کنید تا آنها بتواند رعیتی بکنند تابتوانند قرض کنند این پولی راکه از فروش املاک درست میشود وجه زیادی است درازای این بمحلها ونقاطی که مریضخانه ندارند درآنجا مریضخانه بسازید وجان مردم راحفظ کنید بنده مثال میزنم سه بخش دارد بروجرد و انتخابیه بنده سیلاخورسفلی، سیلاخورعلیا، جاپلق وبربرود درتمام این بخشها یک مریضخانه ندارد سیصد هزارنفرجمعیت دارد دوسه مرتبه دیگر هم بنده عرض کردم یک طبیب داشته درمرکز بخش آنهم آوردند برای نظا م وظیفه سیصد هزارنفرازمردم طبیب ندارند چند دفعه هم که عرض کردم کسی رانفرستادهاند آنجا، آنجا تنها نیست تمام این مملکت، این پول را بیایید آقا جان مردم راحفظ کنید شاید چندین میلیون تومان از فروش این املاک تحصیل شود در هریک از بخشها یک مریضخانه تأسیس کنید این بود عرض بنده.

ولی من هنوز نفهمیده بودم او چکاره است. من از خودم میپرسیدم این چیست که مرا به تعجب و نفرت وا خواهد داشت. حتماً به ما میرسیدند. حتماً لاستیکها روی ریشهٔ درختها عیب کرد. از روی پل که رد میشدیم برایم گفت که ویلاهای ردیف کنار رودخانه را کی و چه کسانی ساختهاند. نزدیکیهای آمل کنار جاده یک میدونگاهی بیدرختی هست که تا وسط جنگل میره. جاده که پیچ خورد و سواری ما از نظرشون غایب شد، فوراً تو اون میدونگاهی پیچیدم و صاف تا وسط جنگل روندم. تا اینجا در مورد جاذبه های گردشگری کرج صحبت کردیم که در این میان جای جاذبههای فرهنگی و ادبی خالی مانده بود؛ که با خانه شاعر معاصر ایران احمد شاملو تکمیل میشود.

این کار را هم ما کردیم و هیئتی از شوروی به ایران آمد و مقدمات قرارداد همکاری برای گرفتن وام از شوروی و ایجاد کارخانه ذوب آهن را در تهران انجام دادیم. به ما فحشم میده. اما آمل برای ما لونهٔ زنبور بود. به هووداری راضی شد اما به عمل نشد. برای طراحی ساخت دوباره این اثر مسابقهای برگزار شد که در آن مسابقه غلام رضا فرزان مهر برنده شد و معماری این اثر بینظیر هماکنون به عنوان یکی از نمادهای مهم تبریز شناخته میشود. سخت تکان بخورد. او روی صندلی جابجا شد.

همونوقت که من فرار کردم و برادرمو گرفتند، او رو به خونهاش برده بود به این شرط که از ما چشم بپوشه. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید دو دستگاه اتومبیل سواری جهت دانشکده داروسازی و دندانپزشکی – مصوب ۲۲ مهر ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک بودجه مجلسین. نائب رئیس – عرض کنم پیشنهادهاى متعددى هست پیشنهاد از آقایان نبوى – بهادرى – ملکمدنى – دکتر ملکى – اخگر و کهبد رسیده و همه دایر بر این است که اگر مجلس شوراى ملى موافقت بفرمایند پس از نطق یک موافق و یک مخالف در همین لحظه رأى به کفایت مذاکرات گرفته شود (صحیح است) اگر آقایان موافقت دارند پیشنهاد اول قرائت بشود.

تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید پنجاه دستگاه جیپ و ده دستگاه وسیله نیروبر و یک دستگاه اتومبیل بیوک سواری جهت شهربانی کل کشور – مصوب ۱۶ آبان ۱۳۳۵ کمیسیونهای مشترک مجلسین و کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی. قانون راجع به عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اندونزی – مصوب ۷ آذر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱۸ اسفند ۱۳۳۷ مجلس سنا. قانون هنرسرای مقدماتی بهبهانی – مصوب ۱۲ دی ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱۰ آذر ۱۳۴۴ مجلس سنا.

خرید سهام شرکتهای موضوع این قانون مشمول مقررات قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی وکشوری مصوب دی ماه ۱۳۳۷ نخواهد بود. ماده واحده – به استناد تبصره ماده یک قانون برنامه عمرانی چهارم کشور اصول و هدفهای برنامه مذکور به شرح پیوست تصویب و جهت اجراء بهدولت ابلاغ میگردد تصمیم فوق مشتمل بر یک ماده و ضمائم آن در جلسه روز چهار شنبه بیست و ششم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت بهتصویب کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز سه شنبه هشتم مرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی موردتصویب کمیسیون برنامه مجلس سنا قرار گرفت و به استناد تبصره ماده یک قانون برنامه عمرانی کشور قابل اجراء میباشد.

او هم این کار را کرد و تا نزدیک ظهر به من خبر آورد که انبار را پیدا کردند و در آن در حدود هزار متر مکعب فیبر وارد شده و همه اینها هم بنام والاحضرت محمود رضای پهلوی است. شمس قناتآبادی – باتفاق آراء نبود آقای عامری بلند نشدند مردم باید بدانند که آقا تا چه حد دنبال قوام است. یکی از نکاتی که برای افراد همواره مورد توجه بوده است این است که دلیل نامگذاری کرج چه بوده.

سوالی که برای بسیاری از افراد پیش می آید این است که اصالت مردم کرج به چه صورت می باشد و جمعیت شهری این شهر چگونه است؟ از این رو می توان به پختن سمنو، شال اندازی، انگشتر بازی، سبزه سبز کردن، نی زدن، فال حافظ و بسیاری دیگر از چیزها اشاره کرد. از بهترین هتل های تبریز محسوب می شود این هتل مکان خوبی برای گذران ییلاق می باشد. افرادی که قصد سفر به شهر کرج را دارند، باید سعی کنند اطلاعات خوبی در مورد این شهر و شهرک های اطراف آن داشته باشند.

مقبره الشعرا یکی دیگر از جاذبه های تبریز به حساب میآید و بازدید از آن بهخصوص برای دوستداران اهل ادبیات پیشنهاد میشود. از دیگر جذابیتهای پارک ولیعصر قرار گرفتن یک استخر بزرگ در قلب پارک و تزیین آن با استفاده از آبنماها و نورپردازی رنگی است که جلوه زیبایی به پارک بخشیده. خودش هم میدانست که با آن هیکل در هرجا و هر مسئلهای میتواند دخالت کند. با میزی و گنجهای و هر دو خالی. بهش اختیار دادم که هر طوری دلش میخاد سواری رو بفروشه و پولشو برام بفرسته.

بعد از یک ماه سه هزارتومن برام فرستاد. و سه چهار ماهی پرستاری و مواظبت. همین شوفری رو که پشت رل نشسته میبینید؟ میبینید که لهجهٔ منم مازندرانی نیست. فصل سیزدهم درباره عمران شهری – برنامه عمرانی چهارم است که هدف کلی برنامه چهارم عمران شهری ضمن ادامه و تکمیل عملیات ناتمام برنامه سوم و تأمین اهم احتیاجات روز افزون عمرانی شهرهای کشور درمحدوده طرحهای جامع شهری و با توجه خاص به مقتضیات عمران منطقهای عبارت خواهد بود از تجهیز شهرداریها از لحاظ کادر و اصلاح سازمان وروشهای مالی و اداری و خدماتی و کمک به اجراء برنامههای عمرانی و تأسیساتی شهری و همچنین برقراری سیستم صحیح شهرسازی و تقویت کادرشهرساز و اداره فنی تأسیسات شهری برای کشور.

با سقف کوتاه خود، بازار خیلی تنگ و خودمانی بود و من گرچه غریبه بودم توجه هیچکس را جلب نمیکردم. و قاطردارهای مازندرانی با بار برنج خود و کره مادیانهایی که بازار را از شیطنت خود پر میکردند راه را بند آورده بودند. تبریز در گذر زمان به واسطه حوادث متعددی مانند بلایای طبیعی (زلزله) و حمله اشغالگران (اشغال توسط بیگانگان) با خاک یکسان و مجدد مورد بازسازی قرار گرفت.

و چرا نگذاشتم منم بگیرند و به زندونم بندازند؟ نگاهی به جوانک انداخت. باز گلی به جمال آن برادر که همین یکییکدانهاش باقی مانده. صبح تا شام سواری اربابش زیر پاشه و خوشگذرانیهایی رو که از دندهٔ ماشینشم بهش نزدیکتره با حسرت نگاه میکنه و میگذره. یکنفر دیگهم با من بود. من نمیگذاشتم رل پیچ بخوره. بعد از اون وقایع که من فرار کردم، درست چهارماه یزد بودم. باز هم تکرار میکنم اعتقاد خود من اینست که نقش خیلی اساسی را در تصمیمگیری این کار اعلیحضرت داشت و من صادقانه نقش مجری را داشتم. شاید از من بیزار شده باشید.

لامپاهای نفتی پهن و واز و ولنگ امریکایی از در و دیوار اینجا هم بالا میرفت. با هم به آنجا رفتیم. بله. عیناً. حتی با اعلانشان بر سردرها. حتی برادرم تا حالا نخواسته بدونه که من چیکار میکنم. همان توی حیاط تا نفسی تازه کنیم وضع مالی و بودجه و ازین حرفهای مدرسه را پرسیدم. چرم تبریز در جهان شهرت دارد پس کیف و کفش تبریز را فراموش نکنید. و این بار بزرگ را از دوش ارتش ایران برداریم. به طور کلی قبل از سفر به تبریز برای رقم زدن یک مسافرت فراموش نشدنی و راحت، ضروری است با آیتمهای مهمی برای راهنمای سفر به تبریز آشنا شوید.

دیدگاهتان را بنویسید