علت و علائم سرطان روده بزرگ – پزشکت

حکمیت گلداشمیت (١٨٧٣): حاکم کابل دوست محمدخان در سال ١٢٤٩ شمسی به مناطقی از دشت سیستان یورش برد و بخشهایی از دلتای رودخانه هیرمند را تصرف کرد. ژنرال سر فردریک گلداشمیت (در ١٨٧٣) مأمور شد برای تعیین مرز دو طرف اقدام کند و با حکمیت او سیستان به دو بخش سیستان درونی و بیرونی تقسیم شد. وی افزود: بر این اساس امسال بزنگان از وضعیت با ثباتی برخوردار خواهد بود و به معنای واقعی میتوان گفت این دریاچه با بارشهای اخیر جان گرفته است. با توجه به افزایش مصرف آب، این امر سبب بروز مشاجراتی بین کشورهای ساکن در بالادست و پاییندست منابع آب شده است و به همین علت برخی نظریهپردازان، قرن بیستویکم را «سده هیدروپلیتیک» نامیدهاند و براین باورند که بیشتر درگیریها و جنگهای محلی و منطقهای ناشی از کمبود آب خواهد بود که بخشی از این اختلافات مربوط به آبهای مشترک مرزی و فرامرزی است.

دریاچهای که تصور میکردم زمانی که به آن برسم دیگر خیلی دیر شده باشد و به جای دریاچه، با کویری خشکیده و بیآب مواجه شوم. در طول مسیر رسیدن به دریاچه، پیدرپی موقعیت خودمون رو روی جیپیاس چک میکردم و میدیدم که طبق نقشه موجود، باید درون آب باشیم اما هنوز در خشکی سوار بر ماشین به پیش میرفتیم! اتوبوس های ترمینال غرب تهران هر روزه به مقصد جلفا در حال خدمات دهی به مسافرین هستند و از طرفی اگر موفق نشوید بطور مستقیم به شهر جلفا برسید می توانید از طریق ترمینال تبریز سوار اتوبوسهای هادیشهر شوید. سلامت نیوز: به دنبال وقوع بارندگی های اخیر و تلاش سازمان حفاظت محیط زیست در رایزنی های مستمر با دولت افغانستان و نیز رفع موانع ورود آب، حجمی از آب از مبادی مختلف در بخش شمالی هامون از محل فراه رود وارد هامون صابوری شده است که این میزان در صورت ادامه بارندگی ها در کشور افغانستان در طول هفته های آتی به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

از سوی دیگر با رخداد سیلابهای فصلی به ویژه در دهه ١٣٤٠ دولت وقت ایران اقدام به ساخت دایکهای مرزی کرد تا در صورت بروز سیلاب، آب رودخانه هیرمند را به مناطق جنوبی به سوی مرز پاکستان منحرف کند که متأسفانه یکی از موانع موجود در زمان رهاسازی حقابه هیرمند همین دایکهای مرزی است. هرگونه کاهش در میزان آب ورودی رودخانه هیرمند به ایران حیات منطقه را به شدت متأثر میکند و با توجه به وجود شرایط خاص آبوهوایی در صورت خشکبودن دریاچه، ایجاد بادهای فصلی در منطقه از نظر زیستمحیطی و حیاتی شریانهای منطقه را به شدت در معرض خطر جدی قرار میدهد.

قرار داشتن سرچشمه رودخانه هیرمند در داخل مرز افغانستان سبب شده است حکومت این کشور از رودخانه به عنوان ابزاری سیاسی در مواضع سیاسی خود با دولت ایران استفاده کند و در مواقع خاصی امتیازاتی نیز به دست آورد. این دریاچه با داشتن بیش از یکصد جزیره کوچک صخرهای محل توقف پرندگان مهاجر از جمله فلامینگو، پلیکان، کفچهنوک، اکراس، لکلک، اردک پیسه، نوکخنجری٬ چوبپا، و مرغ نوروزی میباشد. درواقع به علت منطبقنبودن مرزهای سیاسی با مرزهای حوضههای طبیعی اختلافات زیادی در بسیاری از کشورهای دنیا بر سر تقسیم یا بهرهبرداری از منابع آب مشترک فرامرزی وجود دارد. برای نمونه، برخی از این منابع نام اصلی بخارا را «بُومجکَث » یا «نُمُوجکَث »، «لمجکت » و «ُبمجکَت » میدانند.

جنوب آن به سوی زم، شمال به سوی خوارزم، غرب آن به سمت خوارزم و شرق یعنی آن سوی جیحون به سمت بخارا میرفته است. به واسطه تفاهم نامه های منطقه ای کشورهای دو سوی ارس به نسبت مساوی از این آب بهره مند می شوند؛ یعنی نیمی از آب ارس به ایران سرازیر می شود و نیمی به همسایگان شمالی می رسد. بعد از دیدن دریاچه هامون صابری به سراغ تکهای دیگر از هامون بزرگ در مرز ایران و افغانستان رفتیم، شهر کوچکی که پیشتر فقط یکبار نام آن را در اخبار تلویزیون شنیده بودم یعنی «دوست محمد».

از طرفی با توجه به شنیدهها و اخبار متفاوتی که از وضعیت خشکسالی دریاچه رسیده بود چندان امیدی به دیدن آب نداشتم اما خوشبختانه بالاخره رسیدیم. درحالحاضر چهار سد در این حوضه آبریز وجود دارد که مهمترین آنها «سد کجکی» با ظرفیتی حدود هزارو ٨٠٠ میلیون مترمکعب است و «سد ارغنداب» با ظرفیتی حدود ٤٨٠ میلیون مترمکعب زمینهای کشاورزی منطقه قندهار را آبیاری میکند. این دریاچه ۶۰۰ متر طول و ۲۵۰ متر عمق دارد.

حمدالله مستوفى قزوينى در كتاب نزهةالقلوب ارس را چنين بيان مى كند: آب ارس از جنوب به 9ه شمال مى رود و از كوههاى قاليقلا (كيليكيه) و ارزنالروم برمى خيزد و به ولايت ارمن و آذربايجان و اران مى گذرد و به آب كر قراسو ضّم شده و در حدود گشتاسفى به درياى خزر مى ريزد و در اين ولايات كه ممر اين آب است بر آن زراعت بسيار است طول اين رودخانه صدو پنجاه فرسنگ باشد. در نتیجه علاوه بر ازبینرفتن شرایط زیستمحیطی منطقه و افزایش و تشدید چشمگیر توفانهای گردوخاک، خشکیدن دریاچه هامون موجب روآوردن مردم به امور اقتصادی کاذب و غیرقانونی مانند قاچاق در منطقه شده است و در نهایت سبب ناامنی در منطقه برای هر دو دولت در نواحی مرزی میشود.

مجلس ایران توافق را تصویب، اما مجلس افغانستان از تصویب آن خودداری کرد و در نتیجه همچنان این اختلاف باقی ماند. کمیسیون بیطرف (١٣٢٦): در سال ١٣٢٦ با پیگیری ایران از طریق شورای امنیت سازمان ملل و این بار با میانجیگری دولت آمریکا، کمیسیونی متشکل از سه نفر از متخصصان از اتباع دولتهای بیطرف دیگر با موافقت دولتهای ایران و افغانستان اقدام به بازدید از تمام مسیر رودخانه از بالادست تا پاییندست کردند.

اگر با آژانسهای گردشگری همراه شوید مشکلی برای مجوز ورود نخواهید داشت. حکومت طالبان بهدلایل سیاسی اقدام به ایجاد بندهای انحرافی متعددی در پاییندست سدهای کجکی و ارغنداب روی رود هیرمند کرد و در سال ٨١-١٣٨٠ جریان آب هیرمند به طور کامل به سوی ایران قطع شد که با اعتراض ایران همراه بود؛ اما این اعتراضات موجب حل مشکل نشد. در سفر به دریاچه ارواح با خود چه ببریم؟ علاوه بر تمام این موارد یکی دیگر از شگفتیهای دریاچه ارواح و به تبع جنگل ممرز حضور حیوانات وحشی است که در لابهلای درختها برای خود خانه ساختهاند و آن حوالی را قلمرو خود میدانند و شاید گهگاهی که تشنه شوند به کنار دریاچه بیایند و از آب آن بنوشند یا اگر لازم بدانند در آن آبتنی کنند.

هزینه راه اندازی هر خط مترو و هر ایستگاه شهر زیرزمینی در پایتخت چقدر تمام می شود؟ این در شرایطی است که ایران به طور عمده از راه هیرمند به منابع آبی خارج از نفوذ خود و به افغانستان وابسته است و این موضوع به نوبه خود برای دولت ایران اهمیت ژئوپلیتیکی دارد، چراکه بیشتر جمعیت منطقه سیستان به طور مستقیم و غیرمستقیم به جریان ورودی آب از رودخانه هیرمند وابسته هستند. برای مثال در دنیا بین ٥٠ تا ٦٥ درصد از وسعت هریک از قارهها را حوضههای آبی تشکیل داده که بین دو یا چند کشور مشترک است.

منشاء این رودخانه در افغانستان و از بلندیهای رشتهکوههای هندوکش سرچشمه گرفته است و در طول مسیر خود چند شاخه فرعی به آن میریزند. شکل- نقشه حوضه آبریز رودخانه هیرمند (هلمند) که از رشتهکوههای هندوکش سرچشمه میگیرد و در دشت سیستان به دریاچه هامون میریزد. دریای سیستان اکنون به چهار دریاچه جدا از هم تقسیم شده است: هامون صابری یا سیستان، هامون پوزک ایران، هامون هیرمند و هامون پوزک افغانستان که بخش کوچکی از آن نیز در ایران واقع شده است. در نتیجه با توجه به میزان کم بارندگی و حجم بالای تبخیر، تنها عامل اصلی ایجاد تمدن، شهرنشینی و ایجاد اقتصاد پویا در منطقه دشت سیستان، «وجود رودخانه هیرمند و دریاچه هامون با ارزشهای زیستبومی» آن است.

با توجه به اینکه مکماهن از منطقه بند انحرافی کمالخان حقابه بیشتری به افغانستان داد، حکمیت وی اعتراض ایران را به همراه داشت و سهم ایران عملا از ٦٢ درصد به ٥٠ درصد کاهش یافت. قرارداد ١٣١٧ شمسی: نپذیرفتن حکمیت مکماهن از سوی ایران و پیگیریهای بعدی سبب انعقاد قراردادی بین دو کشور در سال ١٣١٧ شد که به موجب آن سهم آب دو طرف از محل بند انحرافی کمالخان نصف به نصف شد و دولت افغانستان متعهد شد تا انهار و بندهای انحرافی جدیدی از محل این بند ایجاد نکند.

مکماهن در رأی خود بازهم محدودیت بیشتری برای ایران قائل شد و سهم ایران را از محل بند کمالخان به یکسوم میزان قبلی کاهش داد که در این حکمیت آرای مردم سیستان نادیده گرفته شد. این میزان رشد قاچاق مواد مخدر یا قاچاق سوخت و کالا در این منطقه نشانگر ازدسترفتن اشتغال و درآمدهای مربوط به بخش کشاورزی و دامی در منطقه دریاچه هامون و رودخانه هیرمند است. اما در چند ماه اخیر این تصمیم گرفته شده است که نقشه دوم با تاخیر اجرا شود و به جای آن میزان آبی که از سیر دریا به دریاچه آرال وارد می شود افزایش پیدا کند.

بیدام را باید با پوستش بخورید و كمی طعم گس داشته، هسته بزرگ لیف پوشیده آن هم مغز خوراكی دارد. دریاچه هامون بیشتر از نظر جنبههای زیستمحیطی و زیستبومی ارزش دارد و جریان آن به منزله ادامه جریان حیات اجتماعی-اقتصادی در منطقه سیستان و زابل است. در بخش ایرانی دشت سیستان پایه اقتصادی زندگی روزانه مردم، کشاورزی است؛ از تأمین علوفه تا ماهیگیری و استفاده از آب هامون و هیرمند در آبیاری محصولات کشاورزی همگی نمونههای بارز عوامل مؤثر در اقتصاد کشاورزی در سیستان است. گذشته از ارزشهای تاریخی و باستانی دریاچه هامون برای مردم سیستان و ایران، هیرمند و دریاچه هامون تنها منبع تأمین آب سیستان محسوب میشود.

درعینحال برخلاف بحرانهای سیاسی که در کنفرانسها به راحتی حلوفصل میشوند، اختلافات هیدروپلیتیکی دیرپا هستند و به آسانی رفع نمیشوند، چراکه منازعه بر سر یک ارزش جغرافیایی، یک منبع حیاتی مثل آب، جزء منابع و منافع ملی کشورها تلقی میشود و دولتها به آسانی نمیتوانند دست به معامله بزنند. روزنامه شرق نوشت: تهدید معاش بسیاری از جوامع در کشورهای مختلف بهویژه در مناطق خشک جهان و نیاز روزافزون به آب، سبب تغییر الگوهای مصرف، آلودگی، ازبینرفتن منابع طبیعی و توسعه بیابانها و در نهایت بحران آب شده است. نوع تعامل میان کشورها در بهرهبرداری از منابع آبی طیف گستردهای از سازگاری و همکاری تا ناسازگاری و اختلافات تاریخی را دربرمیگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید