مدیریت آبیاری باغ مرکبات – شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

با توجه به اهمیت عملکرد انگور، و تاثیرپذیری عملکرد محصولات زراعی و باغی از پدیده انسو که توسط محققان مختلف به اثبات رسیده است و نبود تحقیقات همانند در مورد محصولات باغی به ویژه انگور در ایران، تحقیق حاضر بر این تلاش است، تا تاثیر این پدیده را در فازهای مختلف النینو و لانینا بر مقدار عملکرد انگور آبی و دیم در سطح کشور بررسی و ارزیابی کند. در این تحقیق ارقام انگور بیدانه سفید، بیدانه قرمز، پرلت و فلیم سیدلس با ارقام دانه دار با حبه درشت، پوست رنگی و زود رس شامل ارقام قزل اوزوم، مام برایمه، قره گندمه و رقم موسکات به عنوان والد مادری تلاقی داده شدند.

به طور کلي با افزايش مدت سرمادهي از 0 تا 1000 ساعت تعداد روز براي شکفتن کامل جوانه ها در ارقام «کلاهداري»، «کشمشي قرمز»، «ياقوتي» و «کشمشي سفيد» سفيد به ترتيب 19، 19، 22 و 15 روز کاهش يافت. به این ترتیب، می توانند استرس اکسیداتیو و آسیب به شبکیه را کاهش داده و به جلوگیری از آب مروارید و سایر شرایط کمک کنند. این ایده خلاقانه برای روایت داستان های کتاب، باعث جلبتوجه نوجوان های زیادی شده است؛ افسانه هایی مثل زیبای خفته، سیندرلا، دیو و دلبر، پری دریایی، ملکه برفی، گیسو کمند و قصه های نامآشنای دیگر قرار است تغییر کنند و این مسئله، بار جذابیت کتاب ها را به دوش میکشد.

گونه های آمریکایی در مناطق کوتاه مدت، مانند ایالات شمال شرقی رشد می کنند. مهاجران اولیه مسلمان به اندلس را اعراب و بربرهای بدوی شمال آفریقا تشکیل می­داد که طبیعتاً ثروت و غنای این سرزمین در چشم آنها بسیار جلوه گر می­شد. ثروت افسانهای هند، بارها مشوّق جهانگشایان برای فتح آن سرزمین بوده است؛ از حملههای سلطان محمود غزنوی و نادرشاه افشار به این سرزمین تا شوق سفر هند که در سر شاعران دورۀ صفویه و افشاریه جای گرفته و آروزی دیدارش دل آنان را خون کرده است! با افزايش مدت سرمادهي از 200 تا 1000 ساعت در رقم «ياقوتي»، و از 300 تا 1000 ساعت در سه رقم ديگر اختلاف معني داري در درصد شکفتن جوانه ها بدست نيامد.

همچنين بيشترين نسبت وزن تر به خشک قسمت رويشي قلمه ها در دامنه دمائي 200 تا 1000 ساعت سرمادهي بدست آمد. بنابراين هدف از اين پژوهش تعيين ميزان نياز سرمائي ارقام انگور شامل: «کلاهداري»، «کشمشي قرمز»، «ياقوتي» و «کشمشي سفيد» بود، که به صورت فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي با 12 تيمار دمايي سرمادهي (شاهد بدون سرمادهي، 50، 100، 200، 300، 400، 500، 600، 800، 700، 900 و 1000 ساعت) با 3 تکرار انجام گرفت. ارقام عسکري پيکمي زرقان و نجف آبادي زرقان متحمل به سرماي زودرس پاييزه بودند.

ارقام ايته سياه رزقان، رطبي سفيد زرقان، نجف آبادي زرقان، عسکري نجف آباد آباده، متقالي نجف آباد آباده، بش بوانات، کشمشي سبز بوانات، رطبي زرقان، قلاتي دودج، سياه سمرقندي دودج، کله اي محمدآباد، تخم کبکي مزايجان و بش مزايجان بوانات عملکرد بالائي داشتند. به منظور ایجاد ارقام جدید انگور بیدانه با داشتن صفات مختلف مانند طعم متفاوت، اندازه حبههای درشتتر با رنگ­های متنوع و تاریخهای رسیدگی متفاوت این طرح تحقیقاتی به اجرا آمد. سالهای سال است که مردم برای درخشان کردن و سالم نگاه داشتن موهایشان از حنا استفاده میکنند.

در این رابطه با استفاده از مشخصههای مکانی همچون شیب، کاربری اراضی و عمق خاک و متغیرهای هواشناختی متعلق به 34 ایستگاه هواشناسی واقع در منطقه موردمطالعه و استانهای پیرامون آن استخراجشده به محیط ArcGIS منتقل گردید و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی وزندهی شدند. نتایج کاربری اراضی نمایانگر آن است که 95% اراضی بدونمحدودیت و یا محدودیتکم هستند. آنگاه اولویت اهمیت هر یک از پارامتر در تولید انگور، اراضی استان قزوین از لحاظ میزان مطلوبیت برای عملآوری این محصول مورد ارزیابی قرار گرفت. اگر بیند برگ سبز ار درخت فرا گرفت یا کسی … در فصل بهار هر سال بذرهای هیبرید در خزانه و یا گلدان کاشته شدند.

در زمان رسیدن میوهها، حبه­ها برداشت و بذرهای هیبرید خارج شدند. این نگرانی قابل توجهی برای افرادی است که کلیه های آنها کاملاً عملکردی ندارند ، زیرا پتاسیم اضافی به طور موثری از بدن خارج نمی شود. اما امروزه طلاق رجعى کم رخ مى دهد; زیرا به طور معمول, زنان, بر اثر ابتلاى شوهران شان به مواد مخدر, ورشکستگى, لاابالى گرى و… مواد و روش ها: در این پژوهش به منظور بررسی و ارزیابی تاثیر پدیده انسو بر عملکرد انگور، از داده های وزن خوشه انگور آبی و دیم به عنوان عملکرد ثبت شده در 27 استان کشور طی سال های 1394-1378 استفاده شد.

این تحقیق به صورت طرح فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار و در گلخانه انجام شد. ج.، 1390. تاثیر مصرف چهار ساله سولفات روی بر عملکرد و کیفیت پرتقال سانگین. آزمايش در قالب بلوك هاي كامل تصادفي و به صورت فاكتوريل در چهار تكرار در ايستگاه تحقيقات كشاورزي گلمكان وابسته به مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان خراسان پياده شد. در پایان، سخت کوشی شـما، پاسخ داده خواهد شد و شـما پاداش کارتان را خواهید گرفت. بعد از شستشو، به مدت سه ماه سرما دهی مرطوب انجام گرفت.

به منظور شناسایی موثرترین شاخص پدیده انسو بر عملکرد انگور آبی و دیم، همبستگی بین مقدار عملکرد با هر یک از شاخص های پدیده انسو در ماه های مختلف با آزمون پیرسون در محیط نرم افزار SPSS بررسی شد. درنهایت نقشه های پهنه بندی با درنظر گرفتن عملکرد انگور آبی و دیم در هر یک از سال های رخداد النینو و لانینا بر پایه مناسب ترین شاخص پدیده انسو، ترسیم شد. میزان خسارت و آسیب این بیماری به عملیات زراعی ، نوع خاک ( از نظر شوری ، رطوبت خاک ) و رقم پایه بستگی خواهد داشت .

درختان زیتون و انگور هشتساله (کشت همزمان در سال1387) درآزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار با دو عامل فواصل کاشت در سه سطح 6×7، 7×7 و 8×7 متر و سیستم هدایت انگور در دو سطح هدایت پاچراغی و هدایت داربستی که به شکل داربست دوطرفه یک طبقه بافاصله 75 سانتیمتر از سطح زمین تربیتشده بودند، مورد آزمایش قرار گرفتند. پدیده انسو در قالب الگوهای پیوند از دور، متغیر اقلیمی است که بر عامل های هواشناسی، نوسان های اقلیمی و عملکرد محصولات کشاورزی تاثیر دارد.

بنابراین می توان اظهار داشت نتایج حاصل از تاثیرپذیری عملکرد محصولات کشاورزی از پدیده انسو قابل تعمیم نبوده و در هر منطقه بسته به نوع کشت، نیاز به بررسی دارد. خوردن انگور بیش از حد می تواند کربوهیدرات اضافی را به رژیم غذایی اضافه کند؛ بنابراین می تواند باعث اضافه بار کربوهیدرات شود. به لحاظ شیب شرایط متفاوتی حاکم میباشد بهطوریکه یک سوم در شیب بیش از 16% و بیش از نیمی از منطقه در شیبهای کمتر از 8% قرار دارند. پختن هر چیزی در ظروف چدنی ممکن است باعث شود که بیش از حد نیاز خود آهن جذب کنید.

تراکم کشت 7×7 و سیستم هدایت داربستی انگور باعث افزایش عملکرد میوه و روغن، ابعاد میوه و وزن خشک گوشت در درختان زیتون و نیز باعث افزایش وزن خوشه، وزن و قطر حبه، عملکرد تک بوته و عملکرد در هکتار در بوته انگور رقم یاقوتی گردید. اما اگر تک و توک بـه شاخه انگور چسبیده باشد، ثروت کمی بشما خواهد رسید کـه صرف امور جزیی زندگی خواهد شد اما با این وجود شـما از رسیدن بـه آن شادمان خواهید گشت و احساس رضایت خواهید داشت. دندروگرام تشابه ارقام نشان داد که ارقام قلاتي دودج و سياه ارسنجان با 84.53 درصد تشابه بيشترين شباهت را داشتند و کمترين شباهت با 42.38 درصد تشابه در ارقام رجبي عقيقي زرقان با ياقوتي زرقان ديده شد.

دیدگاهتان را بنویسید