مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ۱ جلسه ۱۶ – ویکینبشته

دکتر سید امامی ـ عرض میکنم این کارگرانی که در راهها و سایر قسمتها مشغول کار هستند اغلب وسایل درمانی و وسایل بهداشتی مخصوص ندارند و تشکیلات بهداری ماهم در اطراف کامل نیست که به آنها کمک بکند در همین کرج که یک عدهای جمع شده بودند رجوع شده بود به بهداری کرج که به آنها کمک بهداشتی بکند و در آنجا یک طبیب بود که فاقد دوا و فاقد همه چیز بود بنابراین فکر میکنم یک عده ای راکه برای کار به نقاطی میفرستند در آنجا باید وسایل بهداشتی آنها فراهم شود و در غیر اینصورت ممکن است امراض خطرناک و مسری در بین آنها شیوع پیدا کند که علاوه از اینکه برای خود کارگران خطر دارد برای سایرین هم خطرناک میباشد بنابراین بنده پیشنهاد کردم که وسائل درمانی و وسائل مبارزه به آن نقاط اعزام شود که در این موارد بشود کمک کرد و این فوق العاده ضرورت دارد ولازم است.

یک بیمارستانى داریم از عطیه ملوکانه از پول اعلیحضرت همایونى ساخته شده و حالا میخواهیم او را انستالهاش کنیم ولى هر کارى کردیم هنوز به جایى نرسیده است چهار تا شیشه دوا که خواستیم در وزارت بهدارى نداشتند حالا خیلى لطف بفرمایید مال ما را به ما بدهید وقتى که یک شهردارى براى یک بیمارستان سیصد هزار تومان خرج میکند دولت هم باید دویست هزار تومان خرج کند که این درست بشود این طرح نوشته شده و امیدواریم آقاى دکتر فرمانفرمایان یک لطفى بفرمایند که بودجه هر شهرستان را بدهند به خود آن شهرستان و مستقلاً بدهند تا مردم بدانند چقدر پول دارند تا مازادش را یا کمبودش را خود مردم بگذارند و درست بکنند تا بیمارستانها و بهدارى شهرستانها اداره بشود یک جاهایى است که هیچ دکتر ندارد در و تمام دکترها ریختهاند در این تهران در شهرستانها هیچ دکتر نیست آخر این که وضع نیست (کریمى – بودجه بهدارى را روى هم حساب کنید یعنى وزارت راه یک بهدارى دارد وزارت راه این بودجهها را همه را روی هم بگذارند) یک قسمت دیگر هم که میخواهم عرض کنم این اصل چهارم ترومن است این اصل چهارم ترومن که تا حالا کارى براى ما صورت نداده است و آنجا هم نمیدانم چه خبر است یک عدهاى دور و بر آنها جمع شدهاند اینها اگر تبلیغ میکنند ما به آنها احتیاج نداریم و نمیخواهیم بروند آن چاههایى را که براى رعایا میکنند هر کدام در ماه هزار تومان خرج دارد یک رعیت خانه که نمیدانم چهار تا پنج تا خرده مالک نشسته است این اگر بتواند میرود قنات خودش را آباد میکند این چطور میتواند ماهى هزار تومان پانصد تومان پول بنزین و مکانیک و اینها را بدهد این همه آب در کرج است میروند در آنجا چاه آب میزنند براى چه؟

نسبت باجرای بعضی ازمواد برنامه دولت تذکراتی دارم که ناگزیرم ولو بنحو اختصار بعرض برسانم: فقره دوم برنامه (اصلاح امور مالی تبدیل بودجهاست بوسیله تقلیل در مخارج و برقراری مالیاتهای مستقیم و در صورت لزوم مالیاتهای غیرمستقیم) همه میدانیم که شانههای ناتوان طبقه سوم و خرده پای مملکت بمنتهی درجه امکان زیر بار تحمیلات کمرشکن و عوارض گوناگون و مالیاتهای گزاف و طاقت فرسا اعم از مستقیم و غیرمستقیم فرسوده گشتهاست. دکتر صدر نبوی – اولا عرض می کنم که این مجلس عصاره آگاهی ووجدان ملت ایران است . هیات رویسه خودشان اصلا اطلاع نداشتند یا لااقل بنده اطلاع نداشتم از آقای صباغیان مخبر شعبه پیجم خواهش می کنم که تشریف بیاورند و کزارش راجع به آقایان نمایندگان مطرح شده در آن جا را بفرمایند .

دکتر بقایی – بنده فقط میخواستم عرض کنم که چون آقای دکتر ملکی مخبرکمیسیون بودجه مریض هستند آقای دکتر کیان از این لایحه دفاع خواهندکرد. نایب رئیس – آقای شبستری مخالفید؟ نایب رئیس ـ وارد نیست (حاذقی ـ باشد برای موقع خودش) پیشنهاد آقای کهبد قرائت میشود. نایب رئیس – آقای شوشتری موافق هستید؟ اگر مقدر اینست که ثروت عمومی این مردم از دست برود اگر بناست فقرو بدبختی این ملت هرروز افزایش یافته به تمول ومکنت یک مشت نورچشمیها افزوده گردد ترتیب امور طوری داده شده وروال کار طوری فراهم شده که دیگر احتیاجی به کمک و خدمت اینگونه کمیسیونها نیست و هستند دستگاههایی که بابرنامه و یا بدون برنامه اینکار را و این منظور را بخوبی انجام میدهند بعقیده من اجرای ماده ۶ قانون و سایر مواد بدست بانک کشاورزی وتوسط کمیسیونی که دراین لایحه پیش بینی شده وآنهم بکیفیتی که دراین لایحه مندرج است بضرر کشوراست ومعتقدم باید برای اجرای قانون فروش خالصجات یک کمیسیون مرکزی مهمی مرکب از اشخاص وزین وآزموده وباسابقه من جمله چند نفر نمایندگانی که هیئت عمومی مستشاران دیوان محاسبات از بین خود یاسایر کارمندان شایسته دولت انتخاب نمایند وچند تن مأمورین عالی مقامی که وزیر دارایی برحسب پیشنهاد اداره بازرسی وزارت دارایی از بین بازرسان وزارتی ویا سایر مأمورین خوش سابقه انتخاب نماید باحضور وشرکت رئیس ومعاون اداره مربوطه وزارت دارایی تشکیل گردد که اجرای این قانونرا تحت نظر قر ارداده ونظارت نماید وبرای تهیه مقدما ت اجرای قانون درهرمحل نیز کمیسیونهایی مرکب از دونفرنمایندگان منتخب کمیسیون مرکزی ویک نفر نمایندهای که رعایا وبرزگران هرمحل انتخاب کرده باشند.

رعیت سر حاصل حاصلش را میفروشد به این بانک و تمام احتیاجاتش را به قیمت بازار از آنجا میخرد براى این که بیش از صدى چهار یا صدى شش بانکها نفع نمیبرند حالا فرض کنید نفت میخواهد در شهرهاى ما که برق نیست چه برسد به دهات صابون میخواهد چیت میخواهد مایحتاج زندگى میخواهد از این شرکت میخرد و تمام محصولاتش را تخم مرغ جار و مرغ، جوجه، جو،گندم، لوبیا، عدس، ماش را از این چیزها هر چه دارد و محصولات دیگرش را میفروشد و در این کار هم رعیت شرکت کرده است هم جنسش را خوب فروخته است و هم اگر در ظرف سال احتیاج به پول داشته باشد با شرکتى که در این بانکها دارند با صندوقهایى که سازمان برنامه به اسم صندوق تعاون روستایى دارد یا همان صدى شش قرض میگیرد و بعد هم قرض را میدهد دیگر با صدى صد قرض نمیگیرد و با این ترتیب این بیعدالتىهاکه آقاى مهندس زیرکزاده اسم ظلم رویش گذاشتند از بین میرود من فراموش کردم که یک چیزى عرض کنم آن موضوع اراضى مستحدثه است به قدرى مالکین ما من نمیدانم شاید سایر مالکین هم این طور باشند به قدرى ظلم و اجحاف میکنند که حدى خداى هم برایش قائل نشده است اراضى مستحدثه نیمى از ارضى که از آب درمىآید در گیلان ما گرفتار این هستیم براى این که بحر خزر مدتى است پایین میرود و از عمق بحر خزر کاسته شده است در نتیجه سواحل بسیار زیادى در مصب رودخانهها و در اطراف مرداب بندر پهلوى پیدا شده است حالا من روشن میکنم مطلب را جناب آقاى لطفى فرض بفرمایید که اینجا ساحل مرداب بود در دهسال پیش، از دهسال پیش به این طرف فرسخها آب پایین نشسته و زمین پیدا شده و اراضى پیدا شده و این آقاى مالک رفته ثبت داده تا کجا تا مرداب نقشه هم دارد ملکش موجود، حالا فرسنگها زمین پیدا شده اگر رعیتى بخواهد برود آنجا بکارد مانع است هر چه هم بگویى قانون دارد اراضى مستحدثه مال کسى است که برود آباد کند بگذارد چهار تا رعیت که رعیت خودت هم هستند بروند آنجا را آباد کنند یک خورده هم انصاف داشته باشید فایده ندارد حالا ما این گرفتارى را پیدا کردهایم از دهستانهاى اطراف بندر پهلوى دهى هست به نام شیلى سرو سیاه، خامه سر و یک قریهاى هم هست به نام آبکنار.

و ماتذکردادیم و به آقای دکتر کیان هم صحبت کردیم که موضوع این نبوده که درآنجادرمقدمه گفته شود که اگر دولت این راجزء اختیارات خودش میداندوپرداخت راهم جزواختیارات خودش میداند و پرداخت راهم جزو اختیارات خودش میداند بنابراین حقوق قضات را بنابراشل جدیدازاول آذرماه پرداخت کندچون بااین ترتیب باز دست دولت بسته میشودوزارت دارایی نمیتواندحقوق قضات را بپردازد و آقایان اعضای کمیسیون بودجه تصمیم گرفتند که ازمخالفت و موافقتهای خودشان ازگذراندن این جمله دراین لایحه صرفنظرکنند و موافقت بکنند که نامهای بوزارت دارایی نوشته بشود که حالاکه دولت ازاختیاراتش استفاده کردهاست و اشل حقوق قضات را بالا بردهاست ازاول آذرماه با اشل جدید حقوق قضات را بپردازند بنابراین خواستم عرض کنم که جناب آقای دکتر کیان بایدمطالب و بیانات خودشان را اصلاح بکنند.

دکتر کیان – بطوریکه ملاحظه میفرمایید درلایحه یک دوازدهم تقدیمی به مجلس ذکری ازپرداخت اشل جدید قضات نشده بود کمیسیون بودجه این طور به نظرش رسید که اگرذکراین پرداخت جدیددرلایحه یکدوازدهم به منظور تحصیل مجوز جدیدی باشد از وظایف کمیسیون بودجه نیست که چنین مجوزی برای پرداخت حقوق قضات تصویب بکندکه اصلا ذکرش درلایحه یکدوازدهم یالایحه دیگری لازم نیست از این جهت بودکه این موضوع ازماده حذف شداز طرف دیگراعضای کمیسیون بودجه شخصا کمال موافقت را باازدیاداشل حقوق قضات داشتندواین عمل دست و بموقع را بسیاربجاتشخیص میدهندالبته این تشخیصشان جزیک احساس شخصی چیزدیگری نمیتوانست باشدچون کمیسیون بودجه صلاحیت نداشت که یک تصمیمی خارج ازآن چیزی که در حدود صلاحیتش هست و چیزی که غیرازقوانین قبلی است تصویب بکند از این جهت است که احساس شخصی خودشان را اعضای کمیسیون اینطوراظهارداشتند که باکمال میل استقبال میکنندازاینکه این عملی راکه دولت کردهاست ادامه بدهد و بنابراین گمان میکنم که دراین احساس مجلس شورای ملی متفق باشند یعنی همه نمایندگان محترم مجلس شورای ملی این ازدیاد اشل قضات را ازلوازم اصلاح دادگستری میدانندوازاین جهت هم دولت یک عمل بسیاربجا و شایستهای کردهاست و مجلس هم موافقت دارد که دراین راه پیش برود.

اعتبارات جاری فصل آمار که در برنامه سوم از محل اعتبارات عمرانی پرداخت میشده به بودجه عمومی دولت منتقل گردیده و از محل ۴۵ میلیاردریال بودجه انتقالی تأمین خواهد شد. هر دفعه که بساعت مکب محسن نگاه میکرد وقایع گذشته جلوش نقش میبست. اشارهایى فرمودند به نیروى دریایى در خلیجفارس و بحر عمان البته در اینجا باید عرض بکنم که همیشه دولت ایران میبایستى این کار را کرده باشد و همیشه میبایست نفوذ و تسلط خودش را در خلیج فارس و بحر عمان مستقر کرده باشد ولى در گذشته غفلت شده است و امید است که در هر حال این غفلت جبران بشود و آن طور که وظیفه ماست عمل بشود.

من آنچه شرط بلاغ است ابلاغ میکنم وعرض میکنم موقعیت فعلی جهان وموقعیت مخصوص ایران بمااجازه نمیدهندتجمل ولوکس راکه قوامها بخوداجازه میدهندباردیگراجازه دهیم. برابر گزارش سال ۴۲ یاد شده طی نامه ای به دادستان مونیخ به سرتیپ علوی کیا شدیدا حمله نموده و اعلام داشته است . گزارش کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی. نایب رئیس – از۶۲ نفرعده حاضرگزارش کمیسیون بودجه راجع بیک دوازدهم باکثریت ۵۸ رای موافق تصویب شد. رئیس – آقای دکتر شما وقتی بتز ادامه میدهید مسائل خیلی بیشتری هم در پیش هست و وقت هم نیست .

نایب رئیس – آقای دکتر بقایی شماراجع به گزارش کمیسیون بودجه نظری دارید؟ معتمددماوندی – اجازه بفرماییدبنده بایستی یک توضیحی بدهم باین فرمایشاتی که آقای مخبرکمیسیون بودجه فرمودند اینطورنیست که فرمودند. نمایندگی آقای مجدزاده از رفسنجان تصویب میشود. شریف از چند کوچه گذشت. خلخالی – ببخشید آقا جریان اینکه قرار بوده سردبیر روزنامه را از خارج بیاورند چه بوده لطفا قرائت کنید . و مخالفین زیادی هم هستند ولی دفاع در کار نیست این موضوع تازه ای است با این ترتیب الان سه نظریه را بشکل سه پیشنهاد برای آقایان مطرح می کنم .اول اینکه با این استماعی که ا گزارش مخبر کمیسیون کردید .

گزارش بعدی قرائت می شود . این سینما به سینما خورشید شهرت یافت و در آن فیلم های کمدی کوتاهی به صورت مرتب و پشت سرهم به نمایش در می آمد. با این حال روستاییان به آن عادت دارند. با چه کسی در نظر داشت این روزنامه ها را چاپ کند . شبستری – تمام اعضای کمیسیون بودجه موافقت داشتند که حقوق قضات با اشل جدیدپرداخته شود اگرعبارت مقدمه (اگری) داردنه این است که کمیسیون تردیدی داشت چون مطابق آئین نامه اشکالی داشت از این جهت این جمله درمقدمه گنجانیده شد. میبینید که لهجهٔ منم مازندرانی نیست.

دیدگاهتان را بنویسید