همه چیز در مورد تبریز

در سال 1908 شهر تبریز مرکز شورش علیه محمدعلی شاه بود که با مداخله وحشیانه روس ها از بین رفت. چون ایجاد چنین دستگاهی مخصوصا دربدوامر مستلزم هزینههای نسبتا زیاد میباشد وزارت کاردرصددبرآمدکمک سازمان بین المللی کاررابرای انجام این مقصودجلب نمایدوچون سازمان مزبور با اعطای کمکهای فنی لازم ازلحاظ اعزام کارشناسان ودادن مقداری ازماشین آلات موافقت نمود اخیرانمایندهای بایران اعزام داشته که برنامه کار رامطالعه نماید تانسبت به رفع حوائج فنی اقدام لازم بعمل آورند.

فعلاطرح مربوط بایجاد این مرکز وچگونگی وظایف وتشکیلات آن دردست تهیه میباشد وعنقریب باستحضارخواهدرسید. ازطرف این وزارت طی بخشنامهای دستورات مربوط به انجام وظایف بازرسی بکلیه ادارات کاراستانها وشهرستانها ابلاغ گردیده که با انتخاب ومعرفی یکنفر بازرس کار کارگاههای هرحوزه رامرتبا بازرسی وطبق دستورصادره دررفع نواقص موجوداقدام نمایند. ۱- آقای دمولنس کارشناس آمار که اخیراوارد شده وطبق برنامه این وزارت خانه مشغول تشکیل کلاسی جهت تربیت امارگرمی باشد. برنامهای دردست تهیهاست که سازمان برنامه سالی لااقل هفتصدتن شمش مسی علاوه براحتیاجات ارتش باین وزارت تحویل نماید.

تبریز شهری زیبا با معماری اندکی بجا مانده از دوره عثمانی است و علاوه بر آثار تاریخی، با خوراک ها و تجارت و هوای تبریز عالی شناخته شده است. ۲- برای تسریع عمل توزیع پست که درارضای خاطرعامه مردم کمال تاثیررادارد درنظراست بعده نامه رسانها مخصوصا درمرکزوشهرستانهای مهم علاوه شود. ۲- تبدیل قسمتی ازدستگاههای فعلی تلگراف که ازسیستم دستگاههای مرس است به دستگاههای ماشینی ویتستون وقسمتی دیگر بدستگاههای تله تایپ (دستگاههای دورنویس) که جدیدترین دستگاه درقسمت تلگراف است.

د- ایجادارتباط تلفنی بی سیم درکشوروتامین ارتباط تلگرافی بوسیله بی سیم سالهاست که درزمستانها سیمهای تلگراف دچارخرابی میگردد وازطرف دیگر خطوط تلگراف که ازهشتادسال پیش درایران کشیده شدهاست تمام باسیمهای آهنی میباشد که تلفن کردن بوسیله این سیمها درتمام مدت سال بیش ازیک فاصله صدکیلومتری میسرنیست. ح – حفظ اسرارپستی وتلگرافی درزمینه اجرای کامل مقررات اصل ۲۲و۲۳ متمم قانون اساسی مربوط بحفظ اسرارپستی وتلگرافی مطالعاتی به عمل آمده درنظراست لایحه قانونی برای تامین منظور تهیه وتقدیم گرددوبا اجرای آن درحفظ اسرارمردم درقسمت تلگراف ونامههای پستی تاثیربسزایی خواهدداشت. درنظراست برای اجرای مقررقانون پستی مصوب سال ۱۲۴۹ انجام حمل ونقل پستهابوسایل دولتی داده شودوبرای تسریع دراجرای امردرنظرگرفته شده به دومسائل عمل ونقل را ازاعتبارات ۱۵۰۰۰۰دلاراداره همکاری فنی که دراختیاراین وزارت گذاشته شدهاست خریداری نمایدو۷۵ کامیونت مخصوص پست ازآمریکابرای باربری پستی درظرف مدت کوتاهی که ازسه ماه تجاوزننماید خریداری وخطوط اصلی پستی کشورراباکامیونت اداره نماید متاسفانه موردموافقت اداره همکاری فنی واقع نگردید واین وزارت ناچار ۱۵۰۰۰۰ دلاررابرای لوازم دیگری که دردرجه سوم وچهارم اهمیت قرارداردبکارخواهدبردودرنظراست کامیونتهای لازم را برای حمل ونقل پستی با اعتبارات سازمان برنامه ویا اعتبار ارزی که ازوزارت دارایی تقاضاخواهدنمودتهیه نماید.

وزارت کار سعی داشته که حتی المقدور هرچه بیشتر ازبرنامه کمکهای فنی سازمان بین المللی کاروسایرسازمانهای بین المللی استفاده نمایندوبدین منظور جهت پیشرفت پارهای اموراجتماعی وهمچنین بمنظور تامین بعضی ازاحتیاجات صندوق تعاون وبیمه کارگران تقاضاهایی به سازمانهای مزبورتسلیم داشته که البته تاچندی بعدنتایج آن معلوم خواهدشد. ۶- استفاده ازبرنامه کمکهای سازمان بین المللی. برای اجرای ساختمانهای مورداحتیاج اخیراباداره اصل چهارم مذاکره شده وانتظارمیرود موافقت آن اداره جهت اعطای کمکهای اساسی جلب گردد. ۸- درموردتصفیه نمرات باوجود اینکه این وزارت خانه فنی است وازاعضای مجرب وکارآزموده آن نمیتوان صرفنظرنمودوازاعضای وزارتخانههای دیگربجای آنها گذاشت معهذا اشخاص ذی صلاحیت را درادارات حساس بکارگماشته ومخصوصادرنظرگرفته شدهاست که ازوجود جوانان تحصیل کرده بعنوان رئیس اداره ویادرآنجاکه میسرنبودهاست وحتمامی بایستی ازتجربه اشخاص مجرب استفاده شودبعنوان معاون اداره منصوب شوند.

بعد از ظهرها این منطقه مملو از خانواده هایی است که در آنجا برای تفریح و شب نشینی جمع شده اند. تشویق انجمنهای استان و شهرستان به ایجاد تسهیلات و جلب صاحبان صنایع به منطقه خود. طبق معمول ادواری سازمان بین المللی کارهردوسال یکبارکمیسیونی جهت مطالعه واظهارنظرنسبت بامور اجتماعی کارگران مناطق نفت خیز تشکیل میدهند درسال جاری چهارمین دوره اجلاسیه این کمیسیون بتاریخ ۲۱ مهردرکشورهلند تشکیل گردید وهیئت نمایندگی ایران به ریاست آقای مهندس حسیبی درکمیسیون مزبور شرکت نمود. میباشد تاسیس گردید که باوجودفقدان وسائل وبازرس کافی درطول این مدت بازرسان کاراداره نامبرده بدفعات اغلب کارخانههای حوزه تهران رابازرسی وتعلیمات لازم را راجع به رفع نواقص حفاظتی وبهداشتی ورفاهیت کارگران ودربعضی موارد همراه بانقشههای فنی برای ساختمان حفاظ ماشینهای مربوط به کارخانههای نامبرده دادهاند وبعلاوه بیکی ازبازرسان کاراین وزارت باتفاق آقای دکتر لویس کارشناس بهداشت صنعتی که ازطرف سازمان بین المللی کاربایران اعزام شده بود بهزینه سازمان ملل متحد باستانهای مازندران – آذربایجان – گیلان وشهرستانهای قزوین – تهران – کرمانشاه وزنجان مسافرت نموده اکثرکارخانههای حوزه استانها وشهرستان هافوق الذکر رابازرسی وبرای رفع نواقص بهداشتی وحفاظتی توصیههای لازم رادرمحل باولیا کارخانههای مربوطه نمودهاند.

بعلاوه طبق تقاضاهای قبلی چندنفرکارشناس بشرح زیرازطرف سازمان بین المللی کاراخیراوارد وبا این وزارت خانه مشغول همکاری میباشند. ۷- درقسمت حمل ونقل پستهانیزباوجود کمی اعتبارات لازمه اقداماتی بعمل آمده ازجمله سرویس سریع السیر پستی بین تهران اصفهان – شیراز دائرگردیده وسرویس پستی هوایی بین تهران – یزد- کرمان وبالعکس نیزبرقرارشدهاست. ۶-برای اینکه عامه مردم بتوانندعصرهاوشبها نیزحوائج خودرا ازحیث امورپستی رفع نمایند دستورداده شدهاست تاساعت ۲۰ (هشت بعدازظهر) چندباجه مخصوص دراداره پست تهران دایرگردد واین باجهها تاسیس شده ومرسولات پستی پذیرفته میشود. الف – درقانون کاردرمواقعی که کارگرباوجود توانایی بکاربعللی ازکاربرکنارمی شود تکلیفی برای ایام بیکاری اومعین نشده واین امرازنظراصول مقررات بین المللی کارایرادبقانون بیمه کارگران میباشد درلایحه تقدیمی این نقیصه مرتفع شده وبرای کارگرانی که بیکارمی شوند تحت شرایط وکیفیات معین کمک بیکاری تامدت ۶ ماه درسال منظورشدهاست ودرخلال این مدت ادارات کاریابی درصددتهیه شغلی برای کارگربیکارخواهندبود.

۱- درکلیه نقاط کشور فعلاحمل ونقل پستهابوسیله مقاطعه کاران ومتصدیان متفرقه انجام میگردد واین عمل مضار بسیار دارد که مهمترین آن تاخیرانجام عمل پست بری است. اعتبارات عمرانی جهت فرهنگ و هنر در برنامه چهارم عمرانی بالغ بر ۱،۸ میلیارد ریال پیشبینی گردیدهاست که مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال آن جهتاجرای طرح جامع ایران و یونسکو تخصیص یافته و بقیه برای انجام طرحهای مختلف وزارت فرهنگ و هنر خواهد بود. درعمل مشاهده گردیدقانون بیمه کارگران ومقررات مربوط به صندوق تعاون وبیمه کارگران دارای نواقصی است وضرورت داشت نقائص موجود برطرف شده وضمنا مزایایی که ملل مترقی جهان برای کارگران خودمنظور میدارند بادرنظرگرفتن جهات اقتصادی وبهداشتی درقانون بیمه کارگران ملحوظ شود باین جهت ایجاب مینمود طرح جامعی که موجبات رفاه وآسایش کارگران رابیش ازپیش دربرداشته باشد تهیه گردد ولایحهای بنام لایحه قانون سازمان بیمههای اجتماعی کارگران بانهایت دقت تهیه وتدوین گردید وبطوریکه استحضار دارندلایحه مذکور طی نامه شماره ۱۷۳۶ ج ر ۱۱۱۰۹ ۲۸-۷-۳۱ برای تصریح تقدیم گردیددراینجالازم میداند مزیت ورجحان لایحه نامبرده رانسبت بقوانین وائین نامههای فعلی اجمالا بعرض برساند.

در سال 1283 همجری شمسی برای نخستین بار اولین سالن سینما در ایران با تلاش صحاف باشی در خیابان چراغ برق تهران افتتاح گردید. این مرکز علمی بیست سال قبل از ساخت دارالفنون توکیو و سه سال پس از ساخت دارالفنون استانبول تاسیس و افتتاح گردید. برای انجام این منظور پیش بینیهای لازم شدهاست امیداست قریبا مجلهها بطورمنظم منتشرودردسترس علاقه مندان گذاشته شود. بعلاوه درنظرگرفته شدهاست. سیمهای آهنی فعلی درخطوط تلگرافی کشور بسیم مسی تبدیل گردد وبرای انجام این عمل درحدوددوهزارتن سیم مسی لازم است که سالی ۷۰۰ تن آن ممکن است ازمعادن کشوراستخراج ودرکارخانه ذوب مسی غنی آباد تصفیه ودرکارخانه ارتش سلطنت آباد تبدیل به سیم مسی شود.

ببینیم که ما در این جریانات شعار می دادیم یا عمل می کردیم آیا این همه همافرها ، این همه درجه دارها اینهمه ارتشی های سالم و مسلمان دیگر که اینقدر پیش من و شما می آمدند و نامه می آوردند و می دادند و می گفتند فلان آدم و فلان آدم باید تصفیه بشود تصفیه شان کردیم یا نکردیم ؟ که پیش از من دو ماهی مدرسه را بی مدیر گردانده و از دانشسرا هم که درآمده است و میداند تعلیم و تربیت چیست و ازین جور پیزرها.

درلایحه مذکور مدت معالجه وبرای کارگران مبتلا بسل وسرطان یکسال ونیم برای امراض ناشی ازکاریکسال پیش بینی شدهاست واینگونه بیماران حداکثر استفاده را ازمزایای قانونی خواهندنمود. آقای حاجی مخبرالسلطنه هدایت دردروس قلهک مریض خانه صدتختخوابی ایجادنمودهاند که دارای چهارصد مترزیربنا و۸۰۰۰ مترمحوطه بیمارستان مذکور میباشدبامذاکراتی که با ایشان بعمل آمده موافقت نمودند بیمارستان مذکور بصندوق تعاون وبیمه کارگران واگذارگردد اینکه صندوق تعاون وبیمه کارگران مشغول تهیه وسائل کاربیمارستان مذکور میباشد وقریبامورد استفاده کارگران بیمارقرارخواهدگرفت.

آن چه از عرصه اعیانیهای مذکور در تبصره ۱ ماده ۲ قانون در تهران و اطراف آن (گرمسار – دماوند – شهرری – غار و فشافویه – کن وسولقان – شمیران – کرج و ساوجبلاغ و لواسانات – ورامین – خوار) واقع است به وسیله کمیسیون مذکور در ماده ۲ که در تهران تشکیل میشود و آنچه در شهرستانها واقع است به وسیله کمیسیونهای که به ترتیب مذکور در ماده ۲ در شهرستانها و مراکز استان تشکیل میشود ارزیابی و به فروشخواهد رسید. از یک طرف مفتش تحدید تریاک از مرکز رسیده بود و از طرف دیگر کمیسیونهای اداری مانع شد که شریف ظهر بخانه برود.

بنظر میآمد که شریف دوباره با زندگی آشتی کرده. فعلابین طهران – اهواز- خرمشهر سیم مسی امتداددارد وازاین خط بهره برداری تلفنی به عمل میآیدوهمچنین ازتهران – اراک – همدان – کرمانشاه تابغدادسیم مسی موجوداست که مورداستفاده تلفنی است. ازتهران تارشت هم سیم مسی موجوداست که ارتباط تلفنی درآن برقرار است درخط کناره بحرخزر تاگنبدکاووس ازیک طرف وازطرف دیگر ازرشت به پهلوی وآستارا نیزسیم مسی امتداد یافتهاست که از آن بهره برداری بعمل نمیاید. درنظراست تایکماه دیگر بین رشت تابابل ونقاط مازندران درکناره بحرخزر بهره برداری ارتباط تلفنی شروع گردد.

وزارت کار ازبدوتشکیل قانون مصوبی دردست نداشته وتاتاریخ ۱۶ خرداد۱۳۲۸ ملاک اقداماتش برپایه تصویبنامه بودهاست درتاریخ اخیرقانون فعلی کاربطورآزمایش برای یکسال ازمجلس شورای ملی گذشته متاسفانه قانون فعلی دارای نواقصی است که بامقتضیات کشوروفق نداده وبسیاری از مسائل مربوط به شرایط کار کارگران واختلافات حاصله بین کارگروکارفرما واعتصابات وهمچنین ضمانت اجرایی قانون مزبور درقانون مزبور ذکرنشدهاست. بعبارت دیگر تامین ارتباط تلفنی بوسیله سیمهای آهنی موجودمیسرنمی باشد وبهمین جهت سیمهای آهنی درخطوط اصلی کشور بایدتبدیل به به سیمهای مسی بشود برای آنکه ارتباط تلفنی بهیچوجه قطع نگرددوارتباط تلفنی درتمام استانهادرمدت بسیارکوتاهی تاسیس شود درنظرگرفته شده سی دستگاه چهارصدواتی ازنوع فرستنده نظامی آمریکایی که یکی درمشهد نصب شده وارتباط تلگرافی بین مشهدوتهران راتامین میکند خریداری شود ودرمرکزاستانها وشهرستانهای مهم نصب گردد.

دیدگاهتان را بنویسید